Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС повиши, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Валентина Маджарова – административен ръководител на РП – Средец в длъжност „прокурор“ в ОП – Шумен

21 март 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ Валентина Иванчева Маджарова – административен ръководител на Районна прокуратура – Средец в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Шумен, считано от датата на встъпване в длъжност.

Конкурсната процедура по обявения с решение на Прокурорската колегия по протокол № 05/08.06.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Шумен е приключила на 07.09.2017 г.  Последният назначен кандидат в конкурса Павлин Руменов Вълчев е встъпил в длъжност на 16.08.2017 г., поради което 9-месечният срок за приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ изтича на 16.05.2018 г.

Към настоящия момент в щатната численост на Окръжна прокуратура – Шумен е налице една освободена длъжност, попадаща в обхвата на параграф 2 от Наредба № 1 от 09-02.2017 г. Следващият по реда на класирането кандидат – Валентина Маджарова, отговаря на изискванията за уседналост, разписани в чл. 191, ал. 1 от ЗСВ. След като е уведомена за наличието на освободената длъжност по заявено от нея желание за Окръжна прокуратура – Шумен по приключилата конкурсна процедура, прокурор Маджарова е изразила желание да бъде повишена в длъжност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд