Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС отказа да повиши Росен Николов Каменов – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив в длъжност „прокурор“ във ВКП и повиши Божидар Йорданов Качуров – прокурор в Софийска градска прокуратура

21 март 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно отказа да повиши, на основание чл. 193, ал. 5, във връзка с чл. 162, т. 3 от ЗСВ, съобразно параграф 210 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ, Росен Николов Каменов – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, тъй като същият не притежава в пълнота необходимите нравствени качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Колегията повиши, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във връзка с параграф 210 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ Божидар Йорданов Качуров – прокурор в Софийска градска прокуратура в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Днешното произнасяне на Прокурорската колегия е във връзка с решение на Върховния административен съд, VI отделение, по административно дело № 8254/2017 г., с което са отменени решенията на Прокурорската колегия на ВСС, както следва:

 -по т. 30.1 от протокол № 24 от 28.06.2017 г., с което е отказано повишаване на прокурор Каменов в длъжност „прокурор“ във ВКП и 

- по т. 30.2 от протокол № 24 от 28.06.2017 г., с което на същата длъжност е повишен Божидар Качуров – прокурор в СГП.

Делото е върнато на ВСС за решаване на въпроса по същество в едномесечен срок от влизане в сила на съдебното решение, при спазване на дадените задължителни указания и прилагане на закона. ВАС е оставил без разглеждане жалбата срещу становището на КПЕ и е прекратил производството в тази част.

Комисията по професионална етика с решение от 13.03.2018 г. е приела, че ненамира основание за преразглеждане и издаване на ново становище за притежаваните от Росен Каменов нравствени качества, доколкото такова не се изисква от решението на ВАС.

Прокурор Каменов е участвал в обявения от ВСС с решение по протокол № 08/11.02.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор във ВКП“, класиран е на второ място за заемане на обявените с пет свободни длъжности, но не е повишен, поради отрицателно становище на Комисията  по професионална етика към Прокурорската колегия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд