Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предприе действия за изпълнение на инвестиционната си програма за 2018 г.

22 март 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет предприе действия за изпълнение на инвестиционната си програма за 2018 г., в която се включват обектите в К.К. „Св. Константин и Елена“ гр. Варна, като възложи на отдел „Инвестиции и строителство“ да предприеме необходимите действия за провеждане на процедура по реда на чл. 135 от ЗУТ за изменения на действащия ПУП-ПЗР (план за регулация и застрояване). С промяната на плана за застрояване ще се осигури възможност за реализиране на ново строителство с разгърната застроена площ 12797 кв. м.

С решения от днес, Пленумът на ВСС упълномощи представляващият ВСС  да делегира на председателя на Административен съд – Пазарджик, правомощия да представлява Съвета при организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по „Проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд – Пазарджик, Окръжна прокуратура – Пазарджик и Районна прокуратура – Пазарджик.“.

Пленумът на ВСС даде съгласие да бъде реализирано предложение за изготвяне на инвестиционен проект „Работен проект“ – „Премахване/събаряне на съществуващата сграда на Районен съд Бяла и изграждане на нова Съдебна палата, за нуждите на Районен съд – Бяла и Районна прокуратура – Бяла. Възложено бе на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да предприеме необходимите действия за възлагане  изработване на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ и съпътстващите дейности, съгласно сключен договор между ВСС и „СЕЛКО - 7“ ЕООД. Председателят на Районен съд – Бяла съвместно с районния прокурор на Районна прокуратура Бяла следва да извършат оглед на имотите, които се предоставят за нуждите на съда и прокуратурата и да представят мотивирано искане до Комисия „Управление на собствеността“ за осигуряване на финансови средства за извършване на текущ ремонт на помещенията предоставени за ползване на съда и прокуратурата.

Представляващият ВСС бе упълномощен да отправи и мотивирано искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на част от недвижим имот – публична държавна собственост, за нуждите на Районна прокуратура – Исперих.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд