Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди конспектите за провеждане на писмените изпити в конкурсните процедури за преместване или повишаване на длъжностите „съдия“, „прокурор“ и „следовател“ органите на съдебната власт, за които са обявени конкурси

22 март 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди конспектите за провеждане на писмените изпити в конкурсните процедури за преместване или повишаване на длъжност „съдия“ в районите, окръжните, административните, апелативните съдилища, ВКС и ВАС, за преместване или повишаване в длъжност „прокурор“ в районните, окръжните, апелативните прокуратури, ВАП и ВКП, както и преместване или повишаване на длъжност „следовател“ в окръжните следствени отдели и Националната следствена служба.

Конспектите за писмения изпит в конкурсите за районните съдилища са два – за гражданскоправни и наказателноправни науки, а съдилищата от другите инстанционни нива, са съобразно колегията, за която кандидатът кандидатства.

Поименният състав на работните групи, за съставянето на конспекти за писмения изпит по чл. 189, ал. 4 от ЗСВ, за съответната длъжност от съответното нива на органа на съдебната власт, за която е обявен конкурса  бяха определени от двете колегии чрез жребий измежду съдиите и прокурорите от списъците, предоставени от Пленума на съдиите във ВКС и ВАС, от общите събрания на апелативните и окръжните съдилища, както и от общите събрания на прокурорите от съответните органи на ПРБ.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд