КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА
 27 МАРТ 2018 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд 
ОТСЪСТВА: Лозан Панов 
/На заседанието присъства Мария Христова – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/ 
Откриване на заседанието – 09.38 ч. 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 

17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд - Габрово за поощряване на Мария Стоянова Динева - съдия в Районен съд – Трявна, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд - Трявна за освобождаване на Мария Стоянова Динева от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд - Трявна, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

 1. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния административен съд за назначаване на Надежда Симеонова Джелепова - Рангелова - съдия във Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „заместник-председател“ на Върховния административен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Надежда Симеонова Джелепова - Рангелова - съдия във Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Върховния административен съд и ръководител на Втора колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС. 
2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд – София - област за назначаване на Мирела Петрова Добрева - Георгиева - съдия в Административен съд София-област, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд – София – област

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Мирела Петрова Добрева - Георгиева - съдия в Административен съд София - област, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник - председател“ на Административен съд – София - област, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС. 
3. ОТНОСНО: Молба от Илиана Валентинова Станкова - съдия в Софийски районен съд за освобождаване от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

3.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Илиана Валентинова Станкова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“ от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението. 
3.2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ Илиана Валентинова Станкова на заеманата преди назначаването й за „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски районен съд длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд - Пловдив за трансформиране на една незаета длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Административен съд - Пловдив в длъжност „съдия“ в Административен съд – Пловдив

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, от 3 (три) на 2 (две) щатните длъжности „заместник на административния ръководител – заместник-председател” в Административен съд - Пловдив като трансформира 1 (една) свободна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Административен съд - Пловдив в 1 (една) длъжност „съдия” в Административен съд – Пловдив в рамките на определената по реда на чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ щатна численост на Административен съд – Пловдив, считано от датата на вземане на решението. 
5. ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ОТКРИВА, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва: 
5.1.1. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Пловдив – изтичащ мандат; 
5.1.2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Велики Преслав – свободна длъжност; 
5.1.3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Ивайловград - свободна длъжност; 
5.1.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Първомай – свободна длъжност. 
5.2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. 
5.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 
6. ОТНОСНО: Проект на решение за одобряване на поименни списъци на магистрати от апелативните и окръжните съдилища за избор на членове на изпитни комисии за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението им в Националния институт на правосъдието

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ОДОБРЯВА поименни списъци на граждански съдии от апелативните и окръжните съдилища и на наказателни съдии от апелативните и окръжните съдилища, отговарящи на условията на чл. 258, ал. 3, изр. 2-ро от ЗСВ и чл. 8, ал. 1 от Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието. 
6.2. ПРЕДОСТАВЯ, по реда на чл. 8, ал. 5 от Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието поименен списък на наказателни съдии от апелативните и окръжни съдилища, на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за заседанието на 28.03.2018 г. 
7. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне чрез жребий на поименните състави на изпитните комисии за младши съдии в края на обучението им в Националния институт на правосъдието

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий поименните състави на изпитните комисии, на основание чл. 258, ал. 3 от ЗСВ, чл. 8 от Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието и във връзка със Заповед № РД-00-9/14.02.2018 г. на директора на Националния институт на правосъдието, както следва: 
7.1.1. Изпитна комисия по гражданско право и процес: 
Редовни членове: 
- Мариана Иванова Хитева-Паунова – съдия в Апелативен съд–Пловдив, гражданско отделение; 
- Георги Гочев Георгиев – съдия в Окръжен съд – Хасково, гражданско отделение; 
- Йонко Георгиев Георгиев – съдия в Окръжен съд–Хасково, гражданско отделение; 
- Илиана Георгиева Димитрова-Васева – съдия в Окръжен съд–Пазарджик, гражданско отделение; 
- Мариана Мавродиева Мавродиева – съдия в Окръжен съд–Стара Загора, гражданско отделение. 
Резервни членове: 
Силвия Цветкова Кръстева – съдия в Окръжен съд – Плевен, гражданско отделение; 
Татяна Георгиева Черкезова – съдия в Окръжен съд – Русе, гражданско отделение. 
7.1.2. Изпитна комисия по наказателно право и процес: 
Редовни членове: 
Калин Иванов Калпакчиев – съдия в Апелативен съд – София, наказателно отделение; 
Лидия Крумова Кътова – съдия в Окръжен съд – Враца, наказателно отделение; 
Живка Николова Денева-Йорданова – съдия в Апелативен съд – Варна, наказателно отделение; 
Красимир Боянов Аршинков – съдия в Окръжен съд – Благоевград, наказателно отделение; 
Иван Димитров Коев – съдия в Софийския градски съд, наказателно отделение. 
Резервни членове : 
Йоланда Мильова Цекова – съдия Окръжен съд – Кюстендил, наказателно отделение; 
Светлин Иванов Иванов – съдия в Окръжен съд – Бургас, наказателно отделение. 
7.2. ОПРЕДЕЛЯ дата и място за конституиране на изпитните комисии - 23 април 2018 г., сградата на Националния институт на правосъдието. 
7.3. ПРИЕМА график на заетостта на членовете на комисиите за провеждане на финалните изпити на кандидатите за младши магистрати. 
8. ОТНОСНО: Предложение за оценка по чл. 28, ал. 2 от ЗСВ за дейността на Каролина Неделчева Михайлова - съдия в Административен съд - София-област, член на Висшия съдебен съвет за периода 03.10.2012 г. – 03.10.2017 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ПРИЕМА, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 3 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, оценка на Каролина Неделчева Михайлова - съдия в Административен съд - София-област, за участието й в дейността на Съдийската колегия, съответна на постигнатото изпълнение на компетентностите на колективния орган по чл. 30, ал. 5 от ЗСВ и чл. 30а от ЗСВ. 
8.2. Предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 3 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, оценка на Каролина Неделчева Михайлова - съдия в Административен съд - София-област, за участието й в дейността на колективния орган, съответна на постигнатото изпълнение на компетентностите на ВСС по чл. 30 – чл. 31 от ЗСВ, до изм. на КРБ със ЗИДКРБ, ДВ, бр. 100/18.12.2015 г. и изм. на ЗСВ със ЗИДЗСВ, ДВ, бр. 28/08.04.2016 г., и компетентностите на Пленума на ВСС по чл. 30, ал. 2 от ЗСВ. 
8.3. Предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 4 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, на Каролина Неделчева Михайлова - съдия в Административен съд - София-област, крайна оценка за периода, в който е заемала длъжността „изборен член на ВСС“, съответна на постигнатото изпълнение на компетентностите и целите и задачите на колективния орган. 
8.4. ВНАСЯ предложенията в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 12.04.2018 г. за разглеждане и произнасяне. 
9. ОТНОСНО: Предложение за оценка по чл. 28, ал. 2 от ЗСВ за дейността на Димитър Костадинов Узунов - съдия в Районен съд - Сандански, член на Висшия съдебен съвет за периода 03.10.2012 г. – 03.10.2017 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. ПРИЕМА, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 3 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, оценка на Димитър Костадинов Узунов - съдия в Районен съд - Сандански, за участието му в дейността на Съдийската колегия, съответна на постигнатото изпълнение на компетентностите на колективния орган по чл. 30, ал. 5 от ЗСВ и чл. 30а от ЗСВ. 
9.2. Предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 3 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, оценка на Димитър Костадинов Узунов - съдия в Районен съд - Сандански, за участието му в дейността на колективния орган, съответна на постигнатото изпълнение на компетентностите на ВСС по чл. 30 – чл. 31 от ЗСВ, до изм. на КРБ със ЗИДКРБ, ДВ, бр. 100/18.12.2015 г. и изм. на ЗСВ със ЗИДЗСВ, ДВ, бр. 28/08.04.2016 г., и компетентностите на Пленума на ВСС по чл. 30, ал. 2 от ЗСВ. 
9.3. Предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 4 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, на Димитър Костадинов Узунов - съдия в Районен съд - Сандански, крайна оценка за периода, в който е заемал длъжността „изборен член на ВСС“, съответна на постигнатото изпълнение на компетентностите и целите и задачите на колективния орган. 
9.4. ВНАСЯ предложенията в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 12.04.2018 г. за разглеждане и произнасяне. 
10. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпило становище, НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Росен Минков Стоянов - административен ръководител - председател на Районен съд - Генерал Тошево, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
11. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпило становище, НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Ганчо Манев Драганов - административен ръководител - председател на Районен съд - Тервел, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
12. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Петър Василев Сантиров - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“. 
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петър Василев Сантиров - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“. 
13. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Маргарита Апостолова Георгиева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
14. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Чавдар Андреев Тодоров - съдия в Районен съд - Кюстендил, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА 

15. ОТНОСНО: Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за 2017 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

15.1. Приема за сведение обобщените статистически таблици за дейността на апелативните, окръжните, военните, административните, специализираните и районните съдилища за 2017 г., изготвени съгласно чл. 30, ал. 5, т. 13 от Закона за съдебната власт. 
15.2. Ежегодният анализ на натовареността на съдилищата за календарната 2017 г. по чл. 30, ал. 5, т. 12 от ЗСВ да бъде изготвен, както и досега – на база данните, съдържащи се в приетите обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за 2017 г. в срок до 30.04.2018 г. 
15.3. Обобщените статистически таблици за дейността на съдилищата за 2017 г. да се публикуват на интернет-страницата на ВСС в раздел „Съдебна статистика“. 
16. ОТНОСНО: Обобщени предложения на съдилищата в страната за законодателни изменения, свързани с решаване на въпроса за нееднаквата натовареност

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

16.1. Приема за сведение обобщените предложения на съдилищата в страната за законодателни изменения, свързани с решаване на въпроса за неравномерната натовареност. 
16.2. Изпраща обобщените предложения на съдилищата в страната за законодателни изменения, свързани с решаване на въпроса за неравномерната натовареност, за разглеждане от междуведомствената работна група, сформирана към Министерство на правосъдието, съгласно Заповед № ЛС-13-2/18.01.2018 г. на министъра на правосъдието. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

17. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Мария Стоянова Динева - съдия в Районен съд - Трявна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 
18. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Мария Стоянова Динева - съдия в Районен съд - Трявна, считано от 05.04.2018 г. 


Закриване на заседанието – 10.30 ч. 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
28.03.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд