Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС повиши Костадин Иванов Прешелков – прокурор в Районна прокуратура – Разлог в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Благоевград

28 март 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен повиши, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, във връзка с параграф 210 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ Костадин Иванов Прешелков – прокурор в Районна прокуратура – Разлог, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Благоевград, считано от датата на встъпване в длъжност. Това е второ класиране по обявения конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Благоевград, съгласно решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 5/08.06.2016 г. С решение на Колегията по протокол № 26/19.07.2017 г. са повишени/преместени класираните кандидати по обявения конкурс, но един от тях депозира заявление за отказ от заемане на длъжността в законоустановения едномесечен срок за встъпване, поради което същата остава вакантна. Костадин Прешелков е следващият класиран кандидат в конкурса.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд