Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия остави без уважение молбата на Спас Тодоров Илиев – прокурор във Военно-окръжна прокуратура - София за възстановяване на длъжност „прокурор“ във Военно-апелативна прокуратура или равна по степен длъжност

28 март 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молбата на Спас Тодоров Илиев – прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София (ВОП), за възстановяване на длъжност „прокурор“ във Военно-апелативна прокуратура или равна по степен длъжност.

Спас Илиев, с решение на ВСС по протокол № 25/07.07.2004 г., е преназначен на длъжност „прокурор“ във Военно-апелативна прокуратура, която длъжност е изпълнявал в периода от 12.07.2004 г. до 27.04.2005 г. В периода от 27.04.2005 г. до 11.10.2015 г. е заемал длъжностите административен ръководител – военно-окръжен прокурор във ВОП -  София и е изпълнявал функциите на административен ръководител, а след изтичане на втория му мандат, въз основа на Акт за изменение на акт за заемане длъжност, считано от 13.10.2015 г., заема длъжността „прокурор“ във ВОП - София, която изпълнява и към настоящия момент.

Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС, с решение от 19.03.2018 г., е приела, че не са налице основания за възстановяване на Спас Илиев на длъжност „прокурор“ във Военно-апелативна прокуратура. В мотивите е посочено, че решенията на ВАС са постановени преди влизане в сила на изрична законова разпоредба, каквато е чл. 169, ал. 5 от ЗСВ и която регламентира, че след освобождаване от длъжността административен ръководител и заместник на административния ръководител лицата се връщат на заеманата преди избора или на равна по степен длъжност, освен в случаите, когато са били назначени от по-ниско ниво на орган на съдебната власт. Посочената законова разпоредба е в сила от 09.08.2016 г. – след изтичане на втория мандат на Илиев като административен ръководител и изменение на акта му за заемане на длъжност. Нормата няма обратно действие, не е изпълнена и хипотезата на параграф 205 от Преходните и заключителни разпоредби на към ЗИДЗСВ, уреждащ изричните случаи. Прокурор Илиев е подписал акта за изменение на акта за заемане на длъжност и е изразил съгласие да изпълнява длъжността „прокурор“ във ВОП – София, която длъжност и изпълнява от 13.10.2015 г. до настоящия момент. От изтичане на втория му мандат като админситративен ръководител до подаване на настоящата молба – период, по продължителен от две години, прокурор Илиев не е сезирал ВСС с искане за възстановяване във Военно-апелативната прокуратура.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд