Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи трета щатна длъжност за заместник на административния ръководител в Специализираната прокуратура и назначи нови заместници във Военно-окръжна прокуратура – София и Районна прокуратура - Разлог

28 март 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, трета щатна длъжност „заместник на административния ръководител“ чрез трансформиране на една щатна длъжност „прокурор“ от щата на Специализираната прокуратура, считано от датата на встъпване на  Даниела Костадинова Начева в длъжност заместник на административния ръководител.

Предложението от административния ръководител на Специализираната прокуратура Иван Гешев за назначаване на прокурор Начева като трети заместник, е във връзка с разширената компетентност на прокуратурата с нови престъпни състави след изменението и допълнението на НПК от м. юли 2017 г., и многократно увеличения обем на работата по организиране и ръководене дейността на Специализираната прокуратура. Спешната необходимост от увеличаване броя на заместниците произтича и от командироването през м. януари на един от настоящите заместници в Апелативна специализирана прокуратура.

Прокурор Начева има над 20 години юридически стаж. Работила е като следовател в Окръжна следствена служба – Пловдив от 1998 г. до 2006 г., след което е встъпила в длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Пловдив. През м. март 2015 г. е командирована на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, като от 25.02.2016 г. и към настоящия момент е прокурор в същата прокуратура.

За проявен висок професионализъм в работата си по ДП № 32/2016 г. по описа на СО при Специализираната прокуратура, прокурор Начева е наградена от Главния прокурор на Република България с отличие „Служебна благодарност“ и предметна награда.

По предложение от административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура – София, Прокурорската колегия освободи полк. Александър Емилов Байданов и полк. Георги Цветанов Крумов от заеманите длъжности „заместник на административния ръководител – заместник-военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура – София и назначи полк. Стоян Иванов Лазаров и полк. Петър Стефанов Димов за заместник-административни ръководители.

Полковник Стоян Лазаров има над 12 години юридически стаж изцяло в органите на съдебната власт. Бил е следовател във Военно-окръжна прокуратура – София в периода от 2005 г. до 2017 г. От 10.05.2017 г. и към настоящия момент е прокурор във Военно-окръжна прокуратура - София, след което е назначен на длъжност.

Полковник Петър Димов има над 13 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Бил е следовател във Военно-окръжна прокуратура – София в периода 2005 г. – 2017 г., като от 01.06.2017 г. и към настоящия момент е прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София.

С решение от днес, Прокурорската колегия на ВСС освободи Мирослав Валериев Каназириев от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Разлог и назначи Васил Кирилов Чекански.

Прокурор Чекански има над 18 години юридически стаж в системата на Прокуратурата на Република България. В периода 2001 г. – 2003 г. е младши прокурор в Районна прокуратура – Разлог, след което е назначен на длъжност „прокурор“, а в периода 2005 г. – 2010 г. е заемал длъжността административен ръководител. Към настоящия момент Васил Чекански е прокурор в Районна прокуратура – Разлог.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд