Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС оптимизира съдебната администрация в системата на Прокуратурата и увеличи щатната численост на НСлС, Окръжна прокуратура – Пловдив и Районна прокуратура - Бургас

28 март 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трансформира една щатни бройки за длъжност „домакин“ в една щатна бройка за длъжност „младши специалист-домакин“ в щата на Учебна база „Цигов чарк“, с което се обезпечава възможност дейността по приемане, съхранение и отчитане на дълготрайните материални  и нематериални активи и запази на Учебната база да се извършва от един служител, който да отговаря за цялото движимо и недвижимо имущество.

Разкрити бяха четири щатни бройки за съдебни служители по щата на НСлС – три за длъжност „главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ и една за длъжност „пазач, невъоръжена охрана-пропускар“ в отдел „Оперативен дежурен център“. Увеличението на щатната численост е за сметка на съкращаване на незаети щатни бройки за съдебни служители в други органи от системата на Прокуратурата – две по щата на Военно-апелативна прокуратура и по една в Районна прокуратура – Айтос и Администрацията на главния прокурор. Налице е финансова обезпеченост за сметка на утвърдения бюджет на ПРБ за 2018 г.

С три щатни бройки за длъжностите „съдебен деловодител“, „съдебен секретар“ и „съдебен архивар“ бе увеличена щатната численост на Окръжна прокуратура – Пловдив, след като Прокурорската колегия, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, съкрати по една щатна бройка по щата на Районна прокуратура – Асеновград („съдебен деловодител“) и Районна прокуратура – Първомай („съдебен секретар“) и две половин щатни бройки в Районна прокуратура – Панагюрище („главен секретар“ и „призовкар“). Налице е висока натовареност на магистратите в Окръжна прокуратура – Пловдив и съотношение магистрати спрямо броя на съдебните служители - 1:0,83, което е по ниско от средната за страната – 1:1,28.

На посоченото основание, Колегията съкрати една щатна бройка за длъжност „съдебен статистик“ по щата на Районна прокуратура – Айтос и разкри една щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ по щата на Районна прокуратура – Бургас. Решението е с оглед данните за високата натовареност на магистратите в Районна прокуратура – Бургас и съотношението между броя на магистратите спрямо броя на съдебните служители – 1:1, по ниско от средното за страната.

Прокурорската колегия даде 7-дневен срок на административните ръководители на Районна прокуратура – Асеновград, Районна прокуратура – Панагюрище, Районна прокуратура – Първомай и Окръжна прокуратура – Пловдив, както и на Районна прокуратура – Айтос и Районна прокуратура – Бургас, от получаване на настоящото решение, при възможност за приложат процедурата по чл. 343, ал. 2 от ЗСВ за съдебните служители, чиито бройки са съкратени и разкрити нови, съответно в Окръжна прокуратура – Пловдив и Районна прокуратура - Бургас. На административните ръководители е указано при липса на възможност за приложение на посочената процедура да предприемат действия по прекратяване на трудовите правоотношения със съдебните служители, на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2-ро от КТ, поради съкращаване на щата, при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 329 от КТ и закрила при уволнение по чл. 333 от КТ.

Прокурорската колегия трансформира една щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ от служба „Деловодство“ – Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Ловеч в една щатна бройка за длъжност 4старши специалист – РНКИ“ в Окръжна прокуратура – Ловеч. Разкрита бе и половин щатна бройка за длъжност „чистач“ в Районна прокуратура – Ивайловград.

Прокурорската колегия отхвърли искането за увеличаване щатната численост на Районна прокуратура – Нова Загора с две щатни бройки за съдебни служители, тъй като съотношението брой магистрати/брой служители е близко до средното за страната.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд