Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на НИП и на неговата администрация

29 март 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие текст за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация да се включи преходна и заключителна разпоредба със следното съдържание:

„Започналите до влизането в сила на този правилник изпитни процедури на кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието се довършват при досегашните условия и ред.“

С предложените промени в Правилника за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация е предвидено изцяло да отпаднат разпоредбите на чл. 36а от настоящия Правилник.

По предоставена от страна на НИП информация, към момента е стартирала изпитна процедура за кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. Предприемане на действия за изменение и допълнение на приетите от ВСС Правила в хода на текуща процедура би било в пряко противоречие на залегналия в чл. 13 на Административнопоцесуалния кодекс принцип на последователност и предвидимост.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд