Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС обяви провеждането на конкурс за назначаване на Главен секретар на Висшия съдебен съвет

29 март 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен обяви конкурс чрез събеседване за назначаване на длъжността „главен секретар на ВСС“, при следните изисквания към кандидатите висше образование , с образователно-квалификационна степен: „Магистър“ по специалността „Право“, с придобита юридическа правоспособност, и трудов стаж: най-малко 8 /осем/ години стаж. Срокът за подаване на документите е един месец от публикуването на обявата в централен всекидневник.Оценяването ще е по шестобалната система, по показателите, определени в чл. 9, ал. 2 от Правилата за провеждане на конкурс за назначаване на главен секретар на ВСС. Списъци или други съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на интернет-страницата на ВСС и на таблото в сградата на ВСС.

Решението за назначаване на главен секретар ще бъде взето от Пленума на ВСС след изслушване и задаване на въпроси към кандидатите, класирани на първите три места. За да бъде избран кандидатът трябва да получи подкрепа на повече от половината от присъстващите членове на Пленума на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд