Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС обедини две дисциплинарни дела срещу Валентина Личева–Найденова – прокурор в ОП - Русе и прие за сведение заповеди на административния ръководител за обръщане на внимание на прокурори от Специализираната прокуратура

11 април 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обедини производствата по дисциплинарно дело № 1/2018 г. и дисциплинарно дело № 9/2018 г. по описа на ВСС, образувани срещу Валентина Личева Личева – Найденова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Русе, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ в едно общо производство, което ще продължи по дисциплинарно дело № 1/2018 г. Двете производства са висящи, имат за предмет идентични факти и обстоятелства и сочат извършване на един и същ вид дисциплинарно нарушение - действие или бездействие, включително нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, което накърнява престижа на съдебната власт.

Прокурорската колегия прие за сведение заповеди, както следва: № РД-08-57/13.03.2018 г. и № РД–08-53/06.03.2018 г. на административния ръководител на Специализираната прокуратура за обръщане на внимание на Евгения Тихомирова Деянова и Детелина Ганчева Ганчева – прокурори в Специализираната прокуратура.

Заповедите се прилагат към кадровото досие на прокурорите, като в случай на оспорването им административният ръководител следва да уведоми Прокурорската колегия на ВСС за влязлото в сила съдебно решение и да изпрати препис от същото за прилагане към съответното кадрово досие.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд