Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура – Нова Загора и назначи заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Пловдив

11 април 2018 година

Прокурорската колегия отмени свое решение по протокол № 26/19.07.2017 г., считано от датата на вземане на решението, с което Таня Божилова е определена за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Нова Загора. На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Колегията определи Христо Денчев Христов – прокурор в Районна прокуратура – Сливен, за и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура – Нова Загора, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурор Христов има над 22 години юридически стаж изцяло в органите на съдебната власт, от които 10 години като административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Сливен. Професионалната му кариера започва като младши прокурор в Районна прокуратура – Сливен през 1997 г., след което през1998 г. е назначен за прокурор в нея. В периода от 2001 г. до 2005 г. е прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен. От 2005 г. и към настоящия момент е прокурор в Районна прокуратура – Сливен, като в периода 2010-2018 г. заема длъжността административен ръководител.

С решение от днес, Колегията назначи, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Атанас Димитров Илиев - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Пловдив. В предложението на административния ръководител на Районна прокуратура – Пловдив е посочено, че към настоящия момент длъжността е свободна, а Районна прокуратура - Пловдив е една от най-натоварените районни прокуратури.

Прокурор Илиев има над 14 години юридически стаж, от които над 5 години като прокурор в Районна прокуратура - Пловдив. Атанас Илиев е бил следовател в Окръжна следствена служба гр. Пазарджик в периода 2005 – 2006 г., прокурор в Районна прокуратура гр. Велинград в периода от 2006 г. до 2012 г., след което е назначен в Районна прокуратура – Пловдив.

На днешното си заседание Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – поради подадена оставка, Лиляна Николова Цветкова от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Благоевград, считано от 10.05.2018 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд