Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2018 г.

12 април 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2018 г., която ще бъде публикувана на интернет сайта на ВСС. Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 28.02.2018 г. е 20,2 % при среден процент на изпълнение 16.67%. Общо постъпилите приходи във ВСС са 73,633 млн. лв., (от които 67,28% - от субсидия, от съдилищата 28,25% и от НАП 4,31%). Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 23,453 млн. лв., като бележат ръст от 25,1 % в сравнение с м. февруари 2017 г. Налице е преизпълнение на приходите за двата месеца (без даренията от страната и чужбина) в размер на 4,120 млн. лв. Приходите от събраните глоби, конфискации и други санкции постановени от съдилищата са 1,778 млн. лв. и представляват 7,58 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт. Разходите по бюджета на съдебната власт към 28.02.2018 г. са в размер на  87,595 млн. лв., което представлява 14,72% от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 16,67%. Изпълнението на капиталовите разходи възлиза на 0,077 млн. лв. или 0,09% от общите разходи.

По органи на съдебната власт изпълнението е съответно: ВАС – Общият размер на разходите е 2,378 млн. лв., което представлява 16,11 % изпълнение на плана на общите разходи; ВКС – 2,473 млн. лв., което представлява 14,08% изпълнение на плана на общите разходи; Прокуратура – 33,051 млн. лв., което представлява 14,7 % изпълнение на плана на общите разходи; ВСС – 3,109 млн. лв., или 9,85 % изпълнение на плана на общите разходи. Изпълнението на бюджета е по-ниско, тъй като средствата за основен ремонт за цялата съдебна система са заложени  първоначално в бюджета на ВСС. Изпълнението от НИП е 0,740 млн. лв., или 19,26 % изпълнение на плана на общите разходи и от ИВСС – 0,895 млн. лв.  или 13,07 % изпълнение на плана на общите разходи и на съдилища – 44,950  млн. лв.  или 15,25 % изпълнение на плана на общите разходи.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд