Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет увеличи бюджетите на органи на съдебната власт по искания от административни ръководители

12 април 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет със свои решения увеличи бюджетите на органи на съдебната власт по искания от административните ръководители на Апелативен съд – Варна, Софийски градски съд, Окръжен съд – Варна, Окръжен съд – Пазарджик, Административен съд – Търговище, Районен съд – Разлог, Районен съд – Чирпан, Районен съд – Пазарджик, Административен съд – Враца и Районен съд – Първомай.

Исканията са за осигуряване на средства за закупуване на верижен стълбищен робот за сградата на Съдебната палата в гр. Варна, извършване на неотложни и текущи ремонти, за придобиване на дълготрайни материални активи, както и във връзка с командироване на  магистрати за участие в работни групи за съставяне на конспекти за писмени изпити,  изработване на Правила за дейността на Националната съдебна мрежа и др. Предоставени бяха и средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист по ЗОДОВ, издаден от Окръжен съд – Сливен.

С решение от днес, Пленумът извърши вътрешно компенсирани промени по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г. в изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 332/22.12.2017 г. и даде съгласие за увеличение по бюджетите им с 303 166 лв. за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години, както и за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд