Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съвет не съгласува проекта на решение на Министерски съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., в частта за препоръчителните тавани на разходите по бюджета на съдебната власт

12 април 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет не съгласува проекта на решение на Министерски съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. и придружаващите я документи,  в частта за Препоръчителните тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за периода 2019–2021 г. В мотивите към решението на Пленума е посочено, че бюджетът на съдебната власт е самостоятелен и тази самостоятелност се гарантира практически чрез осигуряване на достатъчно средства за нормално функциониране на органите на съдебната власт. Средносрочната бюджетна прогноза на Министерски съвет за периода 2019-2021 г. не осигурява средствата за функциониране и влошава бюджетното обезпечаване на ОСВ.

Така изготвената бюджетна прогноза има несъответствие на посочените препоръчителни тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за тригодишния период. С решение на Пленума на ВСС по протокол № 6/01.03.2018 г., с което са одобрени следните параметри на разходите:

2019 г. – 739 710, 4 хил. лв.;

2020 г. – 783 869,8 хил. лв.;

2021 г. – 853 203,9 хил. лв.

В проекта на средносрочната бюджетна прогноза за периода са посочени по-ниски препоръчителни тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за 2019 г. – 656 300,0 хил. лв., а за следващите две години – 657 300,0 хил. лв.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд