Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Решения на Пленума на ВСС във връзка с плановете за действие от извършени одитни ангажименти за даване на увереност в Районен съд – Троян, Районен съд – Ботевград и Софийски районен съд

12 април 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет във връзка с проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд – Троян и Районен съд – Ботевград по одобрените им планове за действие от извършени одитни ангажименти за даване на увереност, прие изпълнението на част от тях и даде конкретни указания на административните им ръководители.

Одобрено бе изпълнението на препоръки от одобрения План за действие на Районен съд – Троян (одобрен с решение на Пленума на ВСС по протокол № 28/21.09.2017 г.) и указа на административния ръководител на съда да промени „Актуализираните правила за изплащане възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и свидетели“ в частта им регламентираща представянето на декларация от вещите лица за осигурителния им статус, както и „Правилника за документооборота на счетоводните документи при отчитане на средствата по набирателната сметка на съда“ в частта им регламентираща правното основание за предоставяне на гаранции, съгласно ЗОП и видовете гаранции по закона, съхранявани по сметката.

По отношение на Районен съд – Ботевград Пленумът на ВСС прие частично изпълнение на две препоръка и не прие предложения начин на изпълнение на една препоръка от плана. Указано бе на административния ръководител да преведе по транзитната сметка на ВСС конкретни суми за държавни такси по изпълнителни дела.

На заседанието днес, Пленумът на ВСС одобри изпълнението на плана за действие, утвърден от и.ф. административния ръководител на Софийски районен съд за изпълнение на препоръките от одитен ангажимент за даване на увереност в СРС и одобрен от Пленума на ВСС, с решение по протокол № 18/08.06.2017 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд