ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
на 17 април 2018 г.  от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 15/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

2. Изслушване по възражение на Стела Борисова Кацарова – съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, срещу изготвена комплексна оценка за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

3. Проект на решение по възражението на Светослав Атанасов Пиронев, Веселина Иванова Димчева, Катя Николова Велисеева, Яна Марио Филипова и Мария Станчева Димитрова срещу недопускане до участие в обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за преместване и заемане на 36 длъжности „съдия“ в районните съдилища (обн. ДВ, бр. 1/02.01.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
4. Проект на решение по възражението на Калина Кръстева Филипова срещу недопускане до участие в обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за преместване и заемане на 36 длъжности „съдия“ в районните съдилища (обн. ДВ, бр. 1/02.01.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение по възражението на Наталия Петкова Петкова срещу недопускане до участие в обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за преместване и заемане на 36 длъжности „съдия“ в районните съдилища (обн. ДВ, бр. 1/02.01.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение по възражението на Нина Методиева Коритарова срещу недопускане до участие в обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за преместване и заемане на 36 длъжности „съдия“ в районните съдилища (обн. ДВ, бр. 1/02.01.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение по възражението на Бояна Любомирова Кузманова срещу недопускане до участие в обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за преместване и заемане на 36 длъжности „съдия“ в районните съдилища (обн. ДВ, бр. 1/02.01.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по възражението на Камелия Георгиева Ненкова срещу недопускане до участие в обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за преместване и заемане на 36 длъжности „съдия“ в районните съдилища (обн. ДВ, бр. 1/02.01.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение по възражението на Пламен Иванов Шумков срещу недопускане до участие в обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за преместване и заемане на 36 длъжности „съдия“ в районните съдилища (обн. ДВ, бр. 1/02.01.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение по възражението на Лилия Георгиева Терзиева – Владимирова срещу недопускане до участие в обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за преместване и заемане на 36 длъжности „съдия“ в районните съдилища (обн. ДВ, бр. 1/02.01.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по възражението на Петрослав Волев Кънев срещу недопускане до участие в обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за преместване и заемане на 36 длъжности „съдия“ в районните съдилища (обн. ДВ, бр. 1/02.01.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение по възражението на Ина Милчева Генжова срещу недопускане до участие в обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за преместване и заемане на 36 длъжности „съдия“ в районните съдилища (обн. ДВ, бр. 1/02.01.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение по заявления за отвод от членове на изпитните комисии за младши съдии по гражданско право и процес и наказателно право и процес в края на обучението им в Националния институт на правосъдието.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Пловдив за освобождаване на Зоя Иванова Богданова от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Пловдив, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите на административен ръководител на Окръжен съд – Пловдив във връзка с изтичащ мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на районните съдилища с оглед обявяване на конкурс за първоначално назначаване.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение за обявяване на свободните длъжности „съдия“ в апелативните съдилища, на основание чл. 189, ал. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Обсъждане на въпроса дали в апелативните съдилища следва да се обявява конкурс за преместване по реда на чл. 189, ал. 3 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение за обявяване на основание чл. 188, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 180 от ЗСВ, на конкурс по реда на чл. 189, ал. 2 от ЗСВ за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – Гражданска колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение за обявяване на основание чл. 188, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 180 от ЗСВ, на конкурс по реда на чл. 189, ал. 2 от ЗСВ за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – Търговска колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение за обявяване на основание чл. 188, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 180 от ЗСВ, на конкурс по реда на чл. 189, ал. 2 от ЗСВ за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – Наказателна колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Предложение за оценка по чл. 28, ал. 2 от ЗСВ за дейността на Даниела Петрова Костова – съдия в Специализирания наказателен съд, член на Висшия съдебен съвет за периода 03.10.2012 г. – 03.10.2017 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Видин за периодично атестиране на Петър Валентинов Живков – административен ръководител на Районен съд – Кула.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

24. Проект на решение за командироване на Галя Маринова – съдия в Апелативен съд – Велико Търново и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България, за участие в 69-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, в периода 19 – 20 април 2018 г.
Внася: Дирекция „Международна дейност“
25. Проект на решение за одобрение на кандидатури на съдии за командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST) на Европейската комисия, за позиция JUST.А.1, с краен срок за изпращане на кандидатурите в МВнР – 19.04.2018 г.
Внася: Дирекция „Международна дейност“
26. Проект на решение за приемане на доклади от Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна, национално лице за контакт в Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела и лице за контакт на Европейската съдебна мрежа, командирована със заповед на министъра на правосъдието за участие в инициативи, свързани с дейността на екипа за Българското председателство на Съвета на ЕС.
Внася: Дирекция „Международна дейност“
27. Писмо от Фондация „Български институт за правни инициативи“ с вх. № ВСС – 3854/03.04.2018 г.
Внася: Лозан Панов – председателстващ Съдийската колегия на ВСС
28. Писмо от Управителния съвет на Съюза на съдиите в България с вх. № ВСС – 3956/04.04.2018 г.
Внася: Лозан Панов – председателстващ Съдийската колегия на ВСС

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

ЛОЗАН ПАНОВ

 

Публикуван на
12 април 2018 г.  

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд