ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 26 април 2018 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д


1. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на районните съдилища с оглед обявяване на конкурс за първоначално назначаване.
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
2. Предложение за оценка по чл. 28, ал. 2 от ЗСВ за дейността на Даниела Петрова Костова – съдия в Специализиран наказателен съд, член на Висшия съдебен съвет за периода 03.10.2012 г. – 03.10.2017 г.
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
„Дава съгласие“
3. Проект на решение по искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командировани магистрати, във връзка с годишните срещи на Европейската съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела и по граждански и търговски дела.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за доплащане на суми за облекло на новоназначени служители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 140 години от създаването и 20 години от възстановяването на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с тържественото откриване на новата административна сграда на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по предложение за корекция по бюджета на Висшия съдебен съвет с цел осигуряване на средства за изпълнение на преходни обекти.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на мълниеотводна инсталация.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за текущ ремонт на паркинга.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за текущ ремонт за обособяване на самостоятелно крило от втория етаж на сградата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за преустройство на помещения, обзавеждане и доизграждане на електроинсталация.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на сървър и превключвател.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на сървър и лиценз за Microsoft Windows Server Standart 2016.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за закупуване на програмна система „JES“ и програмен продукт „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за въвеждане на модул „Съдебен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение за корекция по бюджета на Административен съд гр. Видин за 2018 г., с цел осигуряване на средства за заплащане на разходи за вода.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в Годишна среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на адвокатско възнаграждение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 140 години от създаването и 20 години от възстановяването на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изготвяне на техническа спецификация от външен експерт във връзка с обществена поръчка.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на нафтова горелка.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за текущ ремонт – преустройство на помещение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за дообзавеждане на сградата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за закупуване на шредер за регистратура по ЗЗКИ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
30. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
31. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
32. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. копирни машини.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
33. Проект на решение за корекция по бюджета на Административен съд гр. Пловдив за 2018 г. с цел осигуряване на финансови средства за изготвяне на документация по ЗОП.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .
34. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
35. Проект на решение по искането на зам. председател на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2018 г., с цел осигуряване на средства за разширяване на системата за контрол на достъп в сградата на бул. „М. Д. Скобелев“ № 23.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
36. Проект на решение за корекции по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
37. Проект на решение за корекции по бюджета на Върховния административен съд, в т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния административен съд за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
42. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Своге.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
43. Проект на решение относно предоставяне на 1 брой компютърна конфигурация от наличните в администрацията на ВСС на Районен съд гр. Средец.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
44. Проект на решение относно предоставяне на компютърна техника от Административен съд гр. Кюстендил на дирекция „Социално подпомагане“ гр. Кюстендил.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
45. Проект на решение по справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
46. Проект на решение относно обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 31.03.2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
47. Проект на решение по справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, към 31.03.2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
48. Проект на решение относно задължения за местни данъци и такси.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

49. Проект на решение за допълнение на решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 1/18.01.2018 г., т. 6.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
50. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор с фирма „БЕЛС Продукти за Сигурност“ ООД.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
51. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да изрази становище до министъра на регионалното развитие и благоустройството относно отпаднала необходимост за съдебната власт на самостоятелен обект, находящ се в гр. Благоевград.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
52. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор за упражняване на авторски надзор с „Проектантско бюро ТЕКТОН” ЕООД.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
53. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише допълнително споразумение към Договор № ВСС-8071/15.06.2017 г., за безвъзмездно управление на общински нежилищни имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Благоевград, ул. “Крали Марко“ № 2.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

54. Проекти на становища на Висшия съдебен съвет по конституционно дело № 2/2018 г.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
55. Проект на решение относно Решение на Министерския съвет № 221/12.04.2018 г. за приемане на Национална програма за закрила на детето 2018 г.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
56. Проект на Правила за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
57. Проект на решение по покана за участие в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), което ще се проведе в периода 30 май – 1 юни 2018 г., в гр. Лисабон, Португалия.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
58. Проект на решение за командироване на представители на ВСС за участие във встъпителна среща и първи годишен семинар за дигитално правосъдие по Проект 3 на ЕМСС за 2017 – 2018 г. „Създаване на Форум за дигитално правосъдие“, за периода 2-5 май 2018 г. в гр. Амстердам, Кралство Нидерландия.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

59. Проект на споразумение за взаимодействие между Висшия съдебен съвет и Националната агенция за приходите относно осигуряването на достъп на органите на съдебната власт до електронни услуги на Националната агенция за приходите.
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

Публикуван на:
23 април 2018 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд