Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обяви конкурси по реда на чл. 189, ал. 2 от ЗСВ за повишаване и заемане на свободни длъжности „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска, търговска колегия

24 април 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви, на основание чл. 188, ал. 1 във връзка с чл. 180 от ЗСВ конкурс по реда на чл. 189, ал. 2 от ЗСВ за повишаване и заемане на свободни длъжности „съдия в апелативните съдилища, както следва:

10 длъжности в гражданска колегия, съответно в Апелативен съд – София – 5 свободни длъжности; в Апелативен съд – Велико Търново – 4 свободни длъжности и в Апелативен съд – Бургас – 1 свободна длъжност;

5 длъжности в търговска колегия, съответно в Апелативен съд – София – 3 свободни длъжности и в Апелативен съд – Пловдив – 2 свободни длъжности; и две длъжности в наказателна колегия, съответно по една свободна длъжност в Апелативен съд – Бургас и Апелативен съд – Варна.

На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, в 14-дневен срок от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ кандидатите подават лично или чрез упълномощен представител в администрацията на ВСС заявление за участие в конкурса, ведно с изискуемите документи.

При провеждането на конкурс за повишаване, конкурсната комисия взема предвид резултатите от последното атестиране и проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от ИВСС, данните от кадровото им дело и преценява разгледаните и приключени дела и преписки, въз основа на които прави обща оценка за притежаваните от кандидатите професионални качества.

При липса на актуална атестация кандидатът следва да направи предложение за откриване на процедура за извънредно атестиране, съгласно разпоредбата на чл. 196, ал. 1, т. 4 от ЗСВ вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ.

В случаите на преминаването на прокурор или следовател на длъжност „съдия“, съгласно чл. 189, ал. 4 от ЗСВ, конкурсната комисия задължително проверява познанията на кандидата за заемане на длъжност в друг по вид орган на съдебната власт чрез полагане на писмен изпит по ред, определен в Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

Датата, часът и мястото за провеждане на писмения изпит се определя от конкурсната комисия и се публикувана на интернет страницата на ВСС.

Решението на Съдийската колегия ще се обнародва в „Държавен вестник“, един централен всекидневник и на интернет страницата на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд