Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение становище от председателя на Районен съд – Сливен във връзка с молба за командироване на съдия в СРС и остави без уважение молба на друг съдия за преместване по реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ в Районен съд-Сливен

24 април 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение становище от административния ръководител на Районен съд – Сливен във връзка с молбата на съдия Нина Методиева Коритарова за командироването ѝ в Софийски районен съд. Председателят на Районен съд – Сливен Живка Желязкова-Спирова е изразила отрицателно становище, като е посочила, че съдът е на едно от челните места по натовареност в страната, за изминалата 2017 г., а постъплението на делата е 8504 бр, което е с почти 800 бр. в повече от 2016 г. Подобно становище е изразено и от Общо събрание на съдиите.

На заседанието си днес, Съдийската колегия остави без уважение молбата от Мариета Димитрова Бушандрова – съдия в Районен съд – Бургас за преместване на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ в Районен съд – Сливен. Не са налице предпоставки за приложение на разпоредбата на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ – взаимно съгласие за размяна на равна по степен длъжност на съдии, придружено със съгласие на административните им ръководители. В конкретния случай липсва желаещ магистрат от Районен съд – Сливен, който да иска да се премести в Районен съд – Бургас, като същевременно административният ръководител на Районен съд – Сливен е изразил категорично несъгласие с исканото от съдия Мариета Бушандрова преместване по реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ.

Съдийската колегия ще изпрати молбата от съдия Мариета Бушандрова на председателя на Апелативен съд – Бургас по компетентност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд