Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прекрати една процедура по атестиране, проведе атестиране на шестима съдии и повиши на място в по-горен ранг двама съдии

24 април 2018 година

Съдийската колегия предвид решение на Пленума на ВСС по протокол № 27/14.09.2017 г., относно приложението на параграф 206, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСВ и постъпило становище прекрати процедурата по периодично атестиране на Николай Димитров Димов – съдия в Софийски градски съд.

Николай Димов изпълнява длъжността „съдия“ от 1999 г. и е придобил статут на несменяемост, с решения по протоколи № 19/14.05.2008 г. и № 26/21.07.2011 г. на съдия Димов са проведени две атестирания и са приети комплексни оценки „много добра“. Проведените процедури по атестиране по досегашния член 196, т. 1-5 до влизане в сила на този закон се смятат за периодично атестиране, поради което ново не следва да бъде провеждано. На магистрата може да бъде проведено извънредно атестиране в бъдещ момент, с оглед регламентираните четири хипотези на чл. 197, ал. 5 от ЗСВ.

Съдийската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ във вр. с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ извънредно атестиране на Иван Христов Демиревски – съдия в Административен съд – Кюстендил и прие на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ комплексна оценка от атестирането му „много добра“.

Съдийската колегия прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „много добра“ на Ива Спасова Димова – съдия в Окръжен съд – Габрово; Даниела Данчева Гунева – съдия в Административен съд София-град, които на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придобиха статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията проведе на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Веселина Димитрова Джонева – съдия в Окръжен съд – Кюстендил, на Нели Делчева Иванова – съдия в Районен съд – Хасково, на Петър Теодоров Стоицев – съдия в СГС и прие на основание чл. 206 от ЗСВ комплексни оценки от атестирането „много добра“.

На днешното си заседание Съдийската колегия по предложение на административни ръководители повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ Кремена Иванова Краева – съдия в Окръжен съд – Силистра; Цветомил Борисов Горчев – съдия в Районен съд - Павликени на място в по-горен ранг, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд