Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обсъди проблема с прекратения достъп на окръжните съдилища до електронните регистри, създадени и водени от „Информационно обслужване“ АД, по смисъла на пар. 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 14 от 24.07.1991 г.

24 април 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще изпрати писмо до „Информационно обслужване“ АД, в което да се заяви, че сключеният договор на 22.06.1999 г. между дружеството и ВСС не е прекратен и не е изменен в частта относно задължението на „ИО“ АД да осигурява на окръжните съдилища, СГС, прокуратури, ОСС достъп в реално време до базата данни на електронно водените при тях търговски регистри, поради което „ИО“ АД следва да продължи да изпълнява задълженията си по договора до разрешаване на спора между страните.

Съдийската колегия ще внесе в следващото заседание на Пленума на ВСС предложение обсъждане на въпроса за прекратения достъп на окръжните съдилища до електронните регистри, създадени и водени от „Информационно обслужване“ АД по смисъла на пар. 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 14 от 24.07.1991 г. за водене и съхраняване на регистрите за вписванията, обн. ДВ, бр. 62 от 02.08.1991 г.

Съгласно договор от 22.06.1999 г., сключен между „Информационно обслужване“ АД и ВСС, дружеството извършва със собствени технически средства и персонал дейностите по създаване, експлоатация и поддръжка на водените от съдилищата електронни регистри.

Създаденият и поддържан от дружеството програмен продукт „Делфи-ТР“ понастоящем е единственият, който осигурява поддържането на регистри в електронен вариант относно вписаните обстоятелства за съответните правни субекти, което позволява осигуряване на актуалност на вписаната информация, възможност за справки и извличане на избрани данни с оглед предвидената публичност на регистрите и издаването на удостоверения за актуално състояние и други удостоверения. На практика не е възможно без електронна форма на регистъра да се извърши проверка и да се удостовери каквото и да било обстоятелство относно участие на физически лица в управителни и контролни органи на юридически лица, вписани във водените в съда регистри.

Считано от 01.01.2018 г. служителите на „Информационно обслужване“ АД отказват да генерират чрез електронния регистър удостоверения, в които се описват задължително обстоятелства като постановени регистърни решения, наименование, седалище, цели, средства, имената на представляващите ги лица, начин на представителност и т.н., следва да се изготвят след физическо преглеждане на всяко от делата с оглед проследяване на постановените вписвания и изменение на вписаните обстоятелства. По данни, предоставени от и.д. председателя на СГС, дейността по създаване на удостоверение отнема повече от 60 минути на един съдебен помощник, като от началото на 2018 г. са издадени над 3100 броя удостоверения. Само за СГС базата данни сочи, че юридическите лица с нестопанска цел са 18 000. Общо за цялата страна те са 44 000. За първите шест месеца на 2017 г. само от СГС са издадени 8479 бр. удостоверения за актуално състояние, което прави средно по 60 бр. удостоверения на ден.

Сочената от дружеството причина за спиране на достъпа до посочените по-горе електронни регистри е липсата не само на каквото и да е финансиране на извършваните дейности от страна на дружеството, но и извършването на разходи за дружеството в приблизителен размер от около 120 000 лева годишно.

Въпросът е поставен на проведеното годишно Общо събрание на съдиите в Софийски градски съд, проведено на 23.03.2018 г. С писмо до Съдийската колегия на ВСС, подписано от 47 съдии и над 100 съдебни служители, е посочена необходимостта от предприемане в спешен порядък на мерки за възстановяване на възможността удостоверения за актуално състояние по фирмени дела да бъдат издавани чрез автоматичното им генериране въз основа на електронните регистри, поддържани от „Информационно обслужване“ АД с програмния продукт „Делфи-ТР“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд