Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Атанас Ганчев Вълков от длъжността „съдия“ в Административен съд – Бургас, на основание чл. 165, ал. 1, т. 3 от ЗСВ

24 април 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, считано от 11.04.2018 г. освободи Атанас Ганчев Вълков от длъжността „съдия“ в Административен съд – Бургас, на основание чл. 165, ал. 1, т. 3 от ЗСВ – влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление. С решение № 309/11.04.2018 г. по касационно дело № 1156/2017 г. по описа на Върховния касационен съд е оставена в сила постановената от Софийския апелативен съд, НО, 7-ми състав, присъда № 15 от 17.05.2017 г. по внохд № 524/2017 г., с която при условията на чл. 23 о т НК на Атанас Вълков е определено общо наказание от две години и шест месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване е отложено при условията на чл. 66 от НК за срок от четири години от влизане в сила на присъдата и е присъединено наказанието лишаване от правото да заема магистратска длъжност за срок от пет години и шест месеца.

Съдийската колегия остави без уважение молбата от Атанас Ганчев Вълков за освобождаване на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 - подаване на оставка от заеманата длъжност, тъй като същата е подадена след влизане в сила на присъдата на Софийски апелативен съд и основанието за освобождаването му е настъпило с постановяването от съда на окончателния съдебен акт.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд