Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС ще възложи обществена поръчка с предмет „Доставка на горива и масла чрез системи на зареждане при безналично картово плащане за нуждите на автомобилите на ВСС“ чрез процедура на договаряне без предварително обявление

 26 април 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет реши обществената поръчка с предмет „Доставка на горива и масла чрез системи на зареждане при безналично картово плащане за нуждите на автомобилите на ВСС“ да бъде възложена по реда на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез процедура на договаряне без предварително обявление, за срок от три години и възложи на представляващия ВСС да организира и проведе процедурата.

Пленумът определи за „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД, в качеството му на член на Българска стокова борса АД за изпълнител на договор за борсово посредничество за извършване на борсова сделка по реда на Закона за стоковите борси и тържищата във връзка с доставка на горива и масла за нуждите на автомобилите на ВСС и възложи на представляващи ВСС да подпише договор за борсово посредничество.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд