Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС обсъди прекратения достъп на окръжните съдилища до електронните регистри, създадени и водени от „Информационно обслужване“ АД

 26 април 2018 година

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет обсъди прекратения достъп на окръжните съдилища до електронните регистри, създадени и водени от „Информационно обслужване“ АД по смисъла на параграф 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 14 от 24.07.1991 г. за водене и съхраняване на регистрите за вписванията, обн. ДВ, бр. 62 от 02.08.1991 г.

Единодушно с 22 гласа „за“ Пленумът реши да се изпрати писмо до „Информационно обслужване“ АД, в което да се заяви, че сключеният на 22.06.1999 г. договор между дружеството и ВСС не е прекратен и не е изменен в частта относно задълженията на дружеството да осигурява на окръжните съдилища, СГС, прокуратури, ОСС достъп в реално време до базата данни на електронно водените при тях търговски регистри, поради което „Информационно обслужване“ АД следва да продължи да изпълнява задълженията си до разрешаване на спора между страните по договора.

Препис от протокола с взетото решение ще бъде изпратен на Министерство на финансите и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което е принципал на „Информационно обслужване“ АД.

 

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд