ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на
8 май 2018 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф“ № 12, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

1. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния административен съд за назначаване на Мариника Кунева Чернева – Рангелова – съдия във Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „заместник-председател“ на Върховния административен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
2. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Специализирания наказателен съд за назначаване на Мариета Христова Райкова – Пашова – съдия в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „заместник на административния ръководител“ на Специализирания наказателен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
3. Проект на решение по предложението на и. ф. административен ръководител на Софийския градски съд за определяне на Албена Марчева Ботева – съдия в Софийския градски съд, за „изпълняващ функциите на заместник на административния ръководител“ на Софийския градски съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
4. Предложение за второ класиране по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване в Софийския градски съд – Гражданска колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение относно обявяване на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ на конкурс за съдии за първоначално назначаване в районните съдилища.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение за определяне на дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура за избор на административен ръководител на Административен съд – Кюстендил.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение по заявления за отвод от членове на изпитните комисии за „младши съдии“ по гражданско право и процес и наказателно право и процес в края на обучението им в Националния институт на правосъдието.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Предложение за оценка по чл. 28, ал. 2 от ЗСВ за дейността на Милка Здравкова Варнова – Итова – съдия в Административен съд – София-област, член на Висшия съдебен съвет за периода 03.10.2012 г. – 03.10.2017 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Разград за периодично атестиране на Нели Генчева Иванова – съдия в Районен съд – Разград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Разград за периодично атестиране на Светлана Кънчева Чолакова – съдия в Районен съд – Разград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Разград за периодично атестиране на Цветалина Михова Дочева – съдия в Районен съд – Разград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Русе за периодично атестиране на Явор Димов Влахов – съдия в Районен съд – Русе.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение по предложение за периодично атестиране на Динко Карамфилов Хаджиев – и. ф. административен ръководител на Районен съд – Златоград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение за извънредно атестиране на Даниела Бориславова Врачева – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, във връзка с решение на КАК-СК по Протокол № 5/12.02.2018 г., т. Р-5.2.2.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Тутракан за придобиване статут на несменяемост на Георги Манолов Георгиев – съдия в Районен съд – Тутракан.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Плевен за периодично атестиране на Емилия Атанасова Кунчева – съдия в Окръжен съд – Плевен.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския районен съд за периодично атестиране на Калинка Иванова Илиева – Пандохова – съдия в Административен съд – София-град (към момента на предложението съдия в Софийския районен съд).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Плевен за периодично атестиране на Рени Валентинова Георгиева – съдия в Окръжен съд – Плевен.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Благоевград за повишаване на Габриела Драгомирова Дянкова – Тричкова – съдия в Районен съд – Благоевград, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Никопол за повишаване на Биляна Силвионова Кисева – съдия в Районен съд – Никопол, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение по предложението на Галя Величкова Наумова – административен ръководител на Районен съд – Никопол, с ранг „съдия в ОС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Търговище за повишаване на Йоханна Иванова Антонова – съдия в Районен съд – Търговище, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд – Варна за повишаване на Димитър Димитров Михов – съдия в Административен съд – Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Варна за повишаване на Мирела Огнянова Кацарска – съдия в Окръжен съд – Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Бургас за повишаване на Мария Атанасова Москова – административен ръководител на Районен съд – Царево, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
26. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд – София-град за повишаване на Маргарита Димитрова Йорданова – Цвяткова – съдия в Административен съд – София-град, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
27. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Сливен за повишаване на Мария Димитрова Каранашева – съдия в Районен съд – Сливен, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
28. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Сливен за повишаване на Цанка Георгиева Неделчева – съдия в Районен съд – Сливен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Пазарджик за повишаване на Христо Ленков Георгиев – съдия в Районен съд – Пазарджик, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
30. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Русе за повишаване на Майя Йончева Йончева – съдия в Районен съд – Русе, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
31. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Русе за повишаване на Ивайло Йосифов Иванов – съдия в Районен съд – Русе, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
32. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Русе за повишаване на Мария Гецова Димитрова – съдия в Районен съд – Русе, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
33. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Русе за повишаване на Александър Симеонов Станчев – съдия в Районен съд – Русе, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
34. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Русе за повишаване на Милен Павлов Петров – съдия в Районен съд – Русе, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
35. Проект на решение по предложението на и. ф. административен ръководител на Софийския градски съд за повишаване на Петър Василев Сантиров – съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
* * * * *
36. Писмо от Управителния съвет на Съюза на съдиите в България с вх. № 4724/25.04.2018 г.
Внася: Лозан Панов – председателстващ Съдийската колегия на ВСС
* * * * *
37. Предложение относно изготвянето на функционален анализ на Върховния административен съд и системата на административните съдилища от външни експерти към Службата за подкрепа на структурните реформи към Генералния секретариат на Европейската комисия.
Внася: Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд и член на ВСС

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:
ЛОЗАН ПАНОВ

 

Публикуван на
2 май 2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд