ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 10 май 2018 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 


1. Предложение за оценка по чл. 28, ал. 2 от ЗСВ за дейността на Галя Иванова Георгиева – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, член на Висшия съдебен съвет за периода 03.10.2012 г. – 03.10.2017 г.
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
2. Проект на решение относно определяне броя на прокурорите и следователите в прокуратурите и следствените отдели към 01.01.2018 г., съгласно Приложение № 1.
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

3. Проект на решение относно Решение на Министерски съвет № 264 от 19 април 2018 г. за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
„Дава съгласие“
5. Проект на решение по искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 20 годишнината от създаването на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за доставка на верижен стълбищен робот.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за текущ ремонт на подпорна стена и тротоарна настилка.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за авариен ремонт на четири асансьора.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на и.ф. председател на Софийски градски съд за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър от нисък клас и сървърна операционна система.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .
15. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение относно вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Карлово за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
17. Проект на решение по предложението на Драгомир Кояджиков и Красимир Шекерджиев - членове на ВСС относно изплащане на трудови възнаграждения на членовете на постоянната Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската и Прокурорската колегии, от квотата на действащите магистрати.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на Стратегия за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия на Висш съдебен съвет и съдебната система.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

19. Проект на решение относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ /отложена с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 12/26.04.2018 г., т. 66/ .
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
20. Обобщение на постъпилите от органи на съдебната власт становища по изготвените от постоянни комисии на Висшия съдебен съвет предложения за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
21. Определяне на представители на Висшия съдебен съвет за участие в работна група за извършване на цялостен преглед на Глава трета „а“ „Разглеждане на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок“ от Закона за съдебната власт.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
22. План за действие за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 от Висшия съдебен съвет през 2018 година.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
* * * * *
23. Проект на решение относно определяне броя на съдебните служители във Висшия съдебен съвет и Националния институт на правосъдието към 01.01.2018 г., съгласно Приложение № 1.
Внасят: Комисии „Съдебна администрация“ към Съдийската и Прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет
* * * * *
24. Определяне на ръководител и координатор по проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, който предстои да бъде реализиран по Норвежкия финансов механизъм.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

Публикуван на:
8 май 2018 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд