Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи заместник-председатели на ВАС и Специализирания наказателен съд и определи и.ф. заместник - председател на Софийски градски съд

8 май 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ назначи заместник-председатели на ВАС и Специализирания наказателен съд и определи и.ф. председател на Софийски градски съд, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия назначи, Мариника Кунева Чернева на длъжност „заместник-председател“ на Върховния административен съд. Съдия Чернева ще бъде и ръководител на Първа колегия.

В предложението за назначаването ѝ, председателят на ВАС Георги Чолаков е посочил, че съдия Чернева познава работата на съдиите във ВАС, „има необходимия управленски опит, придобит като председател на две различни отделения във ВАС, всяко едно с материя от висок и чувствителен обществен интерес“. Тя се ползва с авторитет сред колегите си, като нейна изключителна заслуга е инициативата ѝ, в качеството ѝ на председател на отделения да организира и провежда обучителни семинари за съдиите в обществено значими области на правото, регулирани от Изборния кодекс, ЗОП, Законът за концесиите, Законът за защита на конкуренцията, Законът за енергетиката и правилата на ЕС за прилагане на Общата селскостопанска политика. В подкрепа на кандидатурата на Мариника Чернева се изказа Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, който сподели личните си впечатления от професионалната и административната ѝ дейност.

Мариника Чернева има над 29 години общ юридически стаж, от които над 26 години като съдия. В периода 23.12.1991 г. до 04.03.1999 г. е районен съдия в Софийски районен съд, след което до 10.01.2005 г. е съдия в Софийски градски съд. Съдия Чернева е повишена като съдия във ВАС, а от 01.12.2010 г. до 27.11.2017 г. е назначена за председател на отделение, като последователно е била председател на осмо и четвърто отделение. Считано от 27.11.2017 г. и към настоящия момент съдия Чернева е и.ф. председател на четвърто отделение.

Предложението за назначаване на Мариника Чернева за заместник-председател е подкрепено от 61 съдии на проведеното заседание на Пленума на ВАС, на 01.02.2018 г.

На днешното заседание съдия Мариета Христова Райкова-Пашова бе назначена за заместник-председател на Специализирания наказателен съд, след като, на основание чл. 175, ал. 7 от ЗСВ, Съдийската колегия освободи Стоян Людмилов Тонев от длъжността заместник на административния ръководител. Той бе преназначен, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във връзка с параграф 205, ал. 2 от ПЗР на ЗСВ на заеманата предишна длъжност – съдия в СпНС, считано от встъпването на Мариета Пашова. Съдия Пашова има над 22 години юридически стаж изцяло в органите на съдебната власт. В периода от 10.02.1997 г. до 13.04.20016 г. е била следовател в Столична следствена служба, от 13.04.2006 г. до 28.07.2014 г. е била съдия в Софийски районен съд, а от 28.07.2014 г. и към настоящия момент е съдия в Специализирания наказателен съд.

През м. януари 2018 г. Общото събрание на съдиите при Специализирания наказателен съд е дало положително становище съдия Райкова да бъде предложена за заместник-председател на съда.

В предложението от административния ръководител е посочено, че Мариета Райкова има изключително добра репутация в съдийската колегия и изпълнява много добре служебните си задължения.

Съдийската колегия определи Албена Марчева Ботева – съдия в Софийски градски съд за изпълняващ функциите заместник-председател на съда. В предложението от и.ф. председателя на СГС Десислава Попколева е посочено, че повече от шест месеца най-натовареното отделение в СГС е без ръководите, като функциите му се съвместяват от и.ф. председателя на съда и зам.председателя и ръководителя на Търговското отделение. В Гражданското отделение – първоинстанционни състави са формирани 25 състава, а в Гражданско отделение – брачни състави – 6 първоинстанционни и 2 въззивни брачни съставr.

Съдия Албена Ботева е председател на I-20 състав в Гражданско отделение – първоинстанционни състави и притежава управленски опит, като заместник-председател на СРС в периода 22.07.2015 г. – 01.02.2017 г. Активно участва в работна група за изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на ГПК.

На 12.04.2018 г. е свикано Общо събрание на съдиите от Гражданско отделение - първоинстанционни и брачни състави, на което е взето решение съдия Ботева да бъде предложена за и.ф. заместник-председател на СГС и ръководител на Гражданско отделение – първоинстанционни и брачни състави.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд