Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обяви конкурс за първоначално назначаване и заемане на шест длъжности „съдия“ в районните съдилища

8 май 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви, на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ и съгласно решение на Колегията по протокол № 49/05.12.2017 г., т. 15.2 във вр. с чл. 191, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ, конкурс за първоначално назначаване и заемане на шест длъжност „съдия“ в районните съдилища. На конкурс са обявени две длъжности в Районен съд – Лом и по една длъжност в районните съдилища в градовете Провадия, Велинград, Средец и Козлодуй. Основният мотив за определяне на свободните щатни бройки, които да бъдат обявени за заемане чрез конкурс е натовареността на районните съдилища, както и необходимостта от районни съдии в съответния съдебен окръг.

На 05.12.2017 г. Съдийската колегия обяви конкурс за преместване и заемане на 36 длъжности „съдия“ в 18 районни съдилища, като за районен съд –Лом са обявени две свободни длъжности. В срока за прием на документи е подадено само едно заявление за участие в конкурса за Районен съд - Лом, като кандидатът го е посочил на трето място в заявлението си. Обявяването на конкурс на две длъжности за Районен съд – Лом е във връзка с решаване на кадровия проблем в съда, предвид предстоящо освобождаване на съдия от този съд през м. август 2018 г., поради навършване на 65-годишна възраст.

На основание чл. 181, ал. 2 от ЗСВ и чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, кандидатите подават лично или от писмено упълномощен представител в администрацията на ВСС писмено заявление за участие в конкурса, ведно с изискуемите документи, в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник.

Конкурсът ще се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен по реда на чл. 184 от ЗСВ. Решението на Съдийската колегия ще се обнародва в „Държавен вестник“ и ще бъде публикувано в един централен всекидневник и на интернет страницата на ВСС.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд