Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира петима съдии и повиши на място в по-горен ранг седемнадесет съдии

8 май 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, предвид решение на Пленума по протокол № 27/14.09.2017 г. относно приложението на параграф 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ и постъпили становища не откри процедури по периодично атестиране на Нели Генчева Иванова, Светлана Кънчева Чолакова, Цветалина Михова Дочева – съдии в Районен съд – Разград; Явор Димитров Влахов – съдия в Районен съд – Русе и Динко Карамфилов Хаджиев – и.ф. административен ръководител на Районен съд – Златоград . Пленумът е приел, че разпоредбата в частта „назначените до влизане в сила ЗИДЗСВ“ не е относима спрямо магистрати, които имат придобит статут на несменяемост и са получили две последователни положителни комплексни оценки „добра“ и много добра“ от периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. На магистрата може да бъде проведено извънредно атестиране в бъдещ момент, с оглед регламентираните четири хипотези на чл. 197, ал. 5 от ЗСВ.

Колегията проведе, на основание чл. 196, ал. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Даниела Бориславова Врачева – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Колегията проведе, на основание чл. 196 от ЗСВ, периодично атестиране на Емилия Атанасова Кунчева и Рени Валентинова Василева – съдии в Окръжен съд – Плевен; Калинка Иванова Илиева – Пандохова – съдия в Административен съд – София-град и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането „много добра“.

Съдийската колегия прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Георги Манолов Георгиев – съдия в Районен съд - Тутракан, който придоби статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, на място в по-горен ранг, считано от датата на вземане на решенията: Габриела Драгомирова Дянкова-Ричкова – съдия в Районен съд – Благоевград; Биляна Силвионова Кисева – съдия в Районен съд – Никопол; Галя Величкова Наумова – председател на Районен съд – Никопол; Йоханна Иванова Антонова – съдия в Районен съд – Търговище; Димитър Димитров Михов – съдия в Административен съд – Варна; Мирела Огнянова Кацарска – съдия в Окръжен съд – Варна; Мария Атанасова Москова – председател на Районен съд – Царево; Маргарита Димитрова Йорданова–Цвяткова – съдия в Административен съд – София-град; Мария Димитрова Каранашева и Цанка Георгиева Неделчева – съдии в Районен съд – Сливен; Христо Ленков Георгиев – съдия в Районен съд – Пазарджик; Майя Йончева Йончева, Ивайло Йосифов Иванов, Мария Гецова Димитрова, Александър Симеонов Станчев, Милен Павлов Петров – съдии в Районен съд – Русе и Петър Василев Сантиров – съдия в Софийски градски съд.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд