Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС ще предложи Министерски съвет да бъде оттеглено искането за изготвяне на функционален анализ на ВАС и системата на административните съдилища по Програмата на ЕС за подкрепа на структурните реформи

8 май 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, по искане от председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков, отправи предложение до министър-председателя, заместник-министър – председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи, и министъра на правосъдието за внасяне на предложение до Министерски съвет за оттегляне на т. 6 от втория списък с приоритизирани искания от 2017 г. за получаване на подкрепа по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи, одобрен с решение № 632/20.10.2017 г. на Министерски съвет. Точката е свързана с изготвяне на функционален анализ на ВАС и системата на административните съдилища.

Предложението от председателя на ВАС до Съдийската колегия е получило пълна подкрепа при обсъждането му на общите събрания във всички административни съдилища, както и от Пленума на ВАС. В писмото до Съдийската колегия е посочено, че на 19.02.2018 г. е проведена среща между ръководството на ВАС и представители на Службата за подкрепа на структурните реформи, на която са обсъдени организационни въпроси за предмета и обхвата на предстоящия функционален анализ на ВАС и системата на административните съдилища. Ръководството на ВАС е изразило категорична позиция, че структурна реформа в системата на административните съдилища не е необходима и би била изключително вредна за бързината качеството и ефективността на българското административно правораздаване, което е едно от водещите в Европейския съюз. Отчетено е, че единствените необходими мерки са свързани с намаляване натовареността на съдиите, което е възможно чрез законодателни промени в родовата и местната подсъдност на административните дела. Представителите на Службата са били информирани за извършените анализи в сферата на административното правораздаване, реализирани със средства от структурните фондове на ЕС, като е поет ангажимент за предоставянето им в превод.

В предложението е посочено и, че с решение по протокол № 16/18.04.2017 г. Съдийската колегия е отменила свое предходно решение, в частта в която е взето решение да се предложи на министъра на правосъдието да отправи искане до Службата за подкрепа на структурните реформи на ЕК за оказване на техническа помощ във връзка с изпълнение на цели 3.4.5 и 3.6.1 от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата на съдебната система, досежно административното правосъдие. Въпреки, че Колегията е приела Доклада за функционален анализ на натовареността на ВАС и системата на административните съдилища в Министерство на правосъдието е изготвено искане за подкрепа по Програмата  състоящо се в осигуряване на експерти за подготовка на функционален анализ, както и за изготвяне на предложения за оптимизиране и регулиране на натовареността на ВАС и административните съдилища. В искането изрично е посочено, че анализът е необходим „с оглед на критериите за преценка необходимостта от съществуването на административните съдилища“.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд