Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС премести Елза Миткова Митева-Варадинова – прокурор в Районна прокуратура – Ботевград в длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Перник

9 май 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет премести, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с параграф 210 от ПЗР на ЗИД ЗСВ, Елза Миткова Митева-Варадинова – прокурор в Районна прокуратура – Ботевград в длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Перник, считано от датата на встъпване в длъжност.

Решението на Прокурорската колегия е в изпълнение на влязло в сила решение № 1285/30.01.2018 г. на ВАС, Шесто отделение, по адм. дело № 864/2017 г., образувани по жалба на Елза Митева-Варадинова срещу решение на Колегията по протокол № 35/05.07.2017 г., т. 5.35.  Съдът е отменил посоченото решение на Прокурорската колегия, с което е отказано преместване на основание чл. 193, ал. 5 и чл. 162, т. 3 от ЗСВ, поради отрицателно становище на Комисията по професионална етика (КПЕ) към Прокурорската колегия и делото е върнато като преписка на административния орган за решаване на въпроса по същество с ново произнасяне.

С решение по протокол № 08/18.04.2018 г. КПЕ, на основание чл. 37, ал. 9 от ЗСВ е приела становище, според което Елза Митева-Варадинова, прокурор в Районна прокуратура – Ботевград, командироване в Районна прокуратура – Перник, спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества за преместване за заемане на длъжността „прокурор“ в районните прокуратури.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд