КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 14
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА
 8 МАЙ 2018 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВАЩИ НЯМА
(На заседанието присъства Мария Христова – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет)
Откриване на заседанието – 09.40 ч.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

1. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния административен съд за назначаване на Мариника Кунева Николова-Чернева – съдия във Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Върховния административен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Мариника Кунева Николова-Чернева – съдия във Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС.
2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Специализирания наказателен съд, за назначаване на Мариета Христова Райкова-Пашова – съдия в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник – председател” на Специализирания наказателен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 7 от ЗСВ, Стоян Людмилов Тонев – съдия в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Специализирания наказателен съд.
2.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Мариета Христова Райкова-Пашова – съдия в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС.
2.3. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във връзка с § 205, ал. 2 от ПЗР на ЗСВ, Стоян Людмилов Тонев на заеманата преди назначаването му за „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Специализирания наказателен съд длъжност „съдия“ в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на встъпване на Мариета Христова Райкова-Пашова – съдия в Специализирания наказателен съд, в длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Специализирания наказателен съд.
3. ОПРЕДЕЛЯ Албена Марчева Ботева – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за „изпълняващ функциите заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд с ранг, „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
4. ОТНОСНО: Предложение за второ класиране по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване в Софийския градски съд – Гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) Райна Петрова Мартинова - съдия в Софийски районен съд, в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд - Гражданска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване, на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178 ал. 1 от ЗСВ, на конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ и съгласно решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 49/05.12.2017 г., т. 15.2., във вр. с чл. 191, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ, КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 6 (шест) длъжности „съдия” в районните съдилища, както следва :
- Районен съд - Провадия – 1 (една) длъжност;
- Районен съд - Велинград – 1 (една) длъжност;
- Районен съд - Средец – 1 (една) длъжност;
- Районен съд - Козлодуй – 1 (една) длъжност;
- Районен съд - Лом – 2 (две) длъжности.
5.2. На основание чл. 181, ал. 2 и ал. 4 от ЗСВ и чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, кандидатите подават лично или от писмено упълномощен представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник. Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се приемат. При подаване на заявлението всеки кандидат получава входящ номер и дата, като към него се прилагат следните документи:
- Автобиография, подписана от кандидата;
- Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”. Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;
- Нотариално заверено копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
- Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване и медицинско удостоверение, че лицето не се води на учет;
- Нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността;
- Декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ, по образец;
- Най- малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравствените и професионални качества на кандидата;
- Попълнен въпросник по образец във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества;
- Мотивационно писмо;
- Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
5.3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.
5.4. Датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит, както и разпределението на кандидатите по зали допълнително да се обнародва в Държавен вестник и да се публикувa на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
5.5. Устният изпит да се проведе по график и на места определени от конкурсната комисия.
5.6. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
5.7. Упълномощава Главния секретар на ВСС да сключи договор за наем на помещения, в които следва да се проведе писмения изпит.
5.8. Решението да се обнародва в „Държавен вестник”, публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
6. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура за избор на административен ръководител – председател на Административен съд – Кюстендил

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ дата 22.05.2018 г. за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура за избор на административен ръководител – председател на Административен съд – Кюстендил.
7. ОТНОСНО: Проект на решение по заявления за отвод от членове на изпитните комисии за младши съдии по гражданско право и процес и наказателно право и процес в края на обучението им в Националния институт на правосъдието

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Галина Косева Косева -– съдия в Окръжен съд – Габрово, гражданско отделение, за резервен член на изпитната комисия за младши съдии по гражданско право и процес, на мястото на Палма Василева Тараланска-Петкова.
7.2. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Мария Митева Лалова – съдия в Апелативен съд – София, наказателно отделение, за резервен член на изпитната комисия за младши съдии по наказателно право и процес, на мястото на Люлин Венелинов Лозанов.
7.3. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Мая Петрова Йорданова – съдия в Окръжен съд – Сливен, наказателно отделение, за резервен член на изпитната комисия за младши съдии по наказателно право и процес, на мястото на Руси Викторов Алексиев.
8. ОТНОСНО: Предложение за оценка по чл. 28, ал. 2 от ЗСВ за дейността на Милка Здравкова Варнова-Итова – съдия в Административен съд – София-област, член на Висшия съдебен съвет за периода 03.10.2012 г. – 03.10.2017 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ПРИЕМА, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 3 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, оценка на Милка Здравкова Варнова-Итова – съдия в Административен съд - София-област, за участието й в дейността на Съдийската колегия, съответно на постигнатото изпълнение на компетентностите на колективния орган по чл. 30, ал. 5 от ЗСВ и чл. 30а от ЗСВ.
8.2. Предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 3 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, оценка на Милка Здравкова Варнова-Итова - съдия в Административен съд - София-област, за участието й в дейността на колективния орган, в изпълнение на компетентностите на ВСС по чл. 30 – чл. 31 от ЗСВ, до изм. на КРБ със ЗИДКРБ, ДВ, бр. 100/18.12.2015 г. и изм. на ЗСВ със ЗИДЗСВ, ДВ, бр. 28/08.04.2016 г., и компетентностите на Пленума на ВСС по чл. 30, ал. 2 от ЗСВ.
8.3. Предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 4 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, на Милка Здравкова Варнова-Итова - съдия в Административен съд - София-област, крайна оценка за периода, в който е заемала длъжността „изборен член на ВСС“, съответна на постигнатото изпълнение на компетентностите и целите и задачите на колективния орган.
8.4. ВНАСЯ предложенията в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 10.05.2018 г. за разглеждане и произнасяне.
9. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпили становища, НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Нели Генчева Иванова - съдия в Районен съд - Разград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
10. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпили становища, НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Светлана Кънчева Чолакова - съдия в Районен съд - Разград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
11. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпили становища, НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Цветалина Михова Дочева - съдия в Районен съд - Разград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
12. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпили становища, НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Явор Димов Влахов - съдия в Районен съд - Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
13. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпили становища, НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Динко Карамфилов Хаджиев – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Златоград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
14. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, ал. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Даниела Бориславова Врачева – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Даниела Бориславова Врачева – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
15. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Георги Манолов Георгиев - съдия в Районен съд - Тутракан, с ранг „съдия в ОС”.
15.1. Георги Манолов Георгиев - съдия в Районен съд - Тутракан, с ранг „съдия в ОС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
16. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Емилия Атанасова Кунчева - съдия в Окръжен съд - Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Емилия Атанасова Кунчева - съдия в Окръжен съд - Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
17. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 (в сила до 09.08.2016 г.) във връзка с § 206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) от ЗСВ, периодично атестиране на Калинка Иванова Илиева-Пандохова - съдия в Административен съд - София-град, с ранг „съдия в АС”.
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Калинка Иванова Илиева-Пандохова - съдия в Административен съд - София-град, с ранг „съдия в АС”.
18. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Рени Валентинова Георгиева - съдия в Окръжен съд - Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Рени Валентинова Георгиева - съдия в Окръжен съд - Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Габриела Драгомирова Дянкова-Тричкова - съдия в Районен съд - Благоевград, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Биляна Силвионова Кисева - съдия в Районен съд - Никопол, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Галя Величкова Наумова – административен ръководител - председател на Районен съд - Никопол, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Йоханна Иванова Антонова - съдия в Районен съд - Търговище, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
23. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Димитър Димитров Михов - съдия в Административен съд - Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
24. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мирела Огнянова Кацарска - съдия в Окръжен съд - Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
25. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Атанасова Москова – административен ръководител - председател на Районен съд - Царево, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Маргарита Димитрова Йорданова - Цвяткова - съдия в Административен съд - София-град, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
27. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Димитрова Каранашева - съдия в Районен съд - Сливен, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
28. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Цанка Георгиева Неделчева - съдия в Районен съд - Сливен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
29. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Христо Ленков Георгиев - съдия в Районен съд – Пазарджик, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
30. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Майя Йончева Йончева - съдия в Районен съд - Русе, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
31. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ивайло Йосифов Иванов - съдия в Районен съд - Русе, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
32. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Гецова Димитрова - съдия в Районен съд - Русе, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
33. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Александър Симеонов Станчев - съдия в Районен съд - Русе, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
34. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Милен Павлов Петров - съдия в Районен съд - Русе, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
35. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петър Василев Сантиров - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
36. ОТНОСНО: Писмо от Управителния съвет на Съюза на съдиите в България с вх. № 4724/25.04.2018 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

36.1. Да бъде изразено принципно становище по повод публикации в сайта „Правен свят“ на 23.04.2018 г. и Информационна агенция „ПИК“ на 03.05.2018 г., за които Съдийската колегия на ВСС е сезирана с писмо от Управителния съвет на Съюза на съдиите в България с вх. № 4724/25.04.2018 г., и сигнал от председателя на Софийски районен съд с вх. № 5063/04.05.2018 г.
36.2. Становището да бъде внесено за разглеждане и обсъждане в следващото заседание на Съдийската колегия на ВСС, което ще се проведе на 15.05.2018 г.
36.3. Възлага на Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, и на Цветинка Пашкунова – говорител на Съдийската колегия, в качеството им на членове на състава на Екипа за реакция при възникване на криза, да изготвят проект на становище, изразяващо принципна позиция по отношение на публикациите в сайта „Правен свят“ на 23.04.2018 г. и Информационна агенция „ПИК“ на 03.05.2018 г.
36.4. Възлага на определените с решението по т. 36.3. членове на Висшия съдебен съвет да предложат на Съдийската колегия критерии, въз основа на които да се очертаят елементите на конституционните гаранции за „независимостта на съдебната власт“, както и стандартите, при които се счита, че авторитетът и независимостта са накърнени.
37. ОТНОСНО: Предложение относно изготвянето на функционален анализ на Върховния административен съд и системата на административните съдилища от външни експерти към Службата за подкрепа на структурните реформи към Генералния секретариат на Европейската комисия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Да се отправи предложение до министър-председателя, заместник-министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи, и министъра на правосъдието за внасяне на предложение до Министерски съвет за оттегляне на т. 6 от втория списък с приоритизирани искания от 2017 г. за получаване на подкрепа по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи, одобрен с Решение № 632 от 20 октомври 2017 година на Министерски съвет.

Закриване на заседанието – 13.50 ч. 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
10.05.2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд