ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на
15 май 2018 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф“ № 12, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1. Проект на принципно становище на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по повод медийни публикации, съгласно решение по Протокол № 14/08.05.2018 г., т. 36. 

* * * * * 

2. Становище от Инспектората към Висшия съдебен съвет с вх. № ВСС – 2338/27.04.2018 г. във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 8/27.02.2018 г., т. 30. 
Внася: Лозан Панов – председателстващ Съдийската колегия на ВСС

* * * * * 

3. Предложение от членове на Висшия съдебен съвет във връзка с изпълнението на решение по Протокол № 7/08.03.2018 г. на Пленума на ВСС, т. 14.1. 
Внасят: Драгомир Кояджиков и Даниела Марчева – членове на ВСС

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Специализирания наказателен съд за увеличаване щатната численост на съдебните служители. 
Внася: Комисия „Съдебна администрация“ 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

5. Проект на решение за командироване на Мариета Неделчева –заместник-председател на Специализирания наказателен съд, контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст, за участие в 24-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, за периода 22 – 25 май 2018 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия. 
Внася: Дирекция „Международна дейност“ 
6. Проект на решение по искането на Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела (НСММСНД), за одобряване на участието на административните ръководители на апелативните съдилища и съдиите – членове на НСММСНД, в 50-та Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа, която ще се проведе в периода 27 – 29.06.2018 г. в гр. София, в рамките на Председателството на България на Съвета на Европейския съюз. 
Внася: Дирекция „Международна дейност“ 
7. Проект на решение по писмо от Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела (НСММСНД), за отправяне на предложение до директора на Националния институт на правосъдието за включване в учебната програма на НИП за 2018 г. на обучения и работни срещи на национално и регионално ниво. 
Внася: Дирекция „Международна дейност“

* * * * * 

8. Информация относно проведена среща със съдия Алекс Калабрезе – председател на Общностния съдебен център Ред Хук в Бруклин, Ню Йорк и съдия във Върховния съд на щата Ню Йорк. 
Внася: Драгомир Кояджиков – член на Съдийската колегия на ВСС

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:
ЛОЗАН ПАНОВ

 

Публикуван на
10 май 2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд