Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи броя на прокурорите и следователите в прокуратурите и следствените отдели, както и броя на съдебните служители във ВСС и НИП към 01.01.2018 г.

10 май 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ броя на прокурорите и следователите в прокуратурите и следствените отдели към 01.01.2018 г. Общият брой на магистратите по щатна численост е 2284, от които 1384 са прокурорите, 433 следователите, 23 военните следователи, 93 младшите прокурори и 19 младшите следователи. Разликата до посочения общ брой на щатната численост включва боя на административните ръководители, заместник-административните ръководители и завеждащи - окръжните следствени отдели.

Пленумът определи, на основание чл. 30, ал. 2, т. 9 от ЗСВ броя на съдебните служители във ВСС – 169 и в НИП - 94, към 01.01.2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд