Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2018 г.

10 май 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2018 г., която ще бъде публикувана на интернет сайта на ВСС. Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 31.03.2018 г. е 28,8% при среден процент на изпълнение 25%. Общо постъпилите приходи във ВСС са 138,672 млн. лв., (от които 75,97% - от субсидия, от съдилищата 20,86% и от НАП 2,87%). Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 33,444 млн. лв., като бележат ръст от 14,7% в сравнение с м. март 2017 г. Налице е преизпълнение на приходите за тримесечието (без даренията от страната и чужбина) в размер на 4,444 млн. лв. Приходите от съдебни такси са 26,815 млн. лв, като е налице преизпълнение към 31.03.2018 г. в размер на 1,315 млн. лв. Приходите от събраните глоби, конфискации и други санкции постановени от съдилищата са 2,358 млн. лв. и представляват 7,05 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт. Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.03.2018 г. са в размер на  162,490 млн. лв., което представлява 27,06% от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 25%. Изпълнението на капиталовите разходи за м. март 2018 г. е 0,283 млн. лв. или 1.22% от общите разходи.

По органи на съдебната власт изпълнението е съответно: ВАС – Общият размер на разходите е 4,099 млн. лв., което представлява 27,78% изпълнение на плана на общите разходи; ВКС – 4,377 млн. лв., което представлява 24,20% изпълнение на плана на общите разходи; Прокуратура – 60,479 млн. лв., което представлява 26,91 % изпълнение на плана на общите разходи; ВСС – 6,396 млн. лв., или 20,55 % изпълнение на плана на общите разходи. Изпълнението на бюджета е по-ниско, тъй като средствата за основен ремонт за цялата съдебна система са заложени  първоначално в бюджета на ВСС. Изпълнението от НИП е 1,230 млн. лв., или 32,13% изпълнение на плана на общите разходи и от ИВСС – 1,592 млн. лв. или 23,28% изпълнение на плана на общите разходи и на съдилища – 84,316  млн. лв.  или 28,09 % изпълнение на плана на общите разходи.

На днешното си заседание Пленумът на ВСС прие за сведение Решение на Министерски съвет № 264 от 19.04.2018 г. за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. С посоченото решение МС е одобрил средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., като препоръчителните тавани на разходите по бюджета на съдебната власт се запазват същите, както в Проекта на средносрочната прогноза за периода, съответно за 2019 г.  – 656 300 млн. лв., а за 2020 г. и  за 2021 г. по 657 300 млн. лв годишно.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд