Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет увеличи бюджетите на органи на съдебната власт по искания на административни ръководители

10 май 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. Увеличен бе бюджетът на СРС с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от м. август 2016 г., издаден от СРС, като бе указано, че след изплащане на задължението не следва да се изисква възстановяване на суми от СГС, като солидарни длъжници по изпълнителния лист. С решение от днес бяха увеличени бюджетите на Районен съд – Чирпан, с цел осигуряване на средства за доставка на верижен стълбищен робот, както и на Окръжен съд – Бургас за текущ и авариен ремонт.

Пленумът извърши и корекции на бюджета между ВСС и Апелативен съд – Варна, Окръжен съд – Благоевград, Софийски градски съд, Районен съд – Силистра, Районен съд – Гълъбово и Районен съд – Карлово. Осигурените средства са за представителни разходи във връзка с честване на 20 години от създаването на Апелативен съд – Варна на 15.06.2018 г., за закупуване на компютърни конфигурации, преносими компютри, сървъри, звукозаписна техника и климатични системи. В изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. и указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт бяха извършени вътрешно компенсирани промени на бюджета на органите на съдебната власт във връзка с предстоящи разходи за данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции и др.

Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години, както и на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд