Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи Даниела Машева за ръководител по проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, който предстои да бъде реализиран по Норвежкия финансов механизъм

10 май 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Даниела Машева за ръководител по проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, който предстои да бъде реализиран по Норвежкия финансов механизъм. С решение на Пленума на ВСС по протокол № 9/09.03.2017 г. и № 16/25.05.2017 г. ВСС е изразил съгласие за участието си като бенефициент по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., Програмна област 21 „Ефективност и ефикасност на съдебната система, укрепване на върховенството на закона“ чрез подготовка на проектна идея. Тя включваща следните индикативни дейности: подобряване на административния капацитет, уменията и ефективността в съдебната система чрез съвместни действия между партньорите; командироване на магистрати в ЕСПЧ; обучение и командироване на членове на ВСС, инспектори на ИВСС и съдебни служители за обмяна на опит и добри практики; подобряване на механизмите за възстановително правосъдие чрез създаване на регистър на съдебните преводачи и повишаване на знанията и уменията им.

ВСС има успешен опит по предходно приключен проект „Подкрепа за ВСС, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“ на Норвежкия финансов механизъм. Настоящата концепция цели надграждане на изпълнението по предходния проект, като и през този програмен период от страна на Съвета на Европа ще бъде оказано пълно съдействие.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд