Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съгласува законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ със забележки

10 май 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ със забележки относно визираните неоправдано широк кръг от престъпления, обосноваващ използването на резервационни данни и липсата на предварителен съдебен контрол в § 41 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗДАНС, с който се създава нов чл. 159б от Наказателно-процесуалния кодекс.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд