ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 17 май 2018 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
„Дава съгласие“
1. Проект на решение по искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
2. Проект на решение за корекции по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния касационен съд за 2018 г. в рамките на общия бюджет.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
3. Проект на решение по искането на административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 20 годишнината от създаването на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя колонни климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на климатик.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 24 броя компютърни конфигурации.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на 3 броя графични информационни табла.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за изплащане на работна заплата, на облекло на новоназначен държавен съдебен изпълнител и СБКО.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за изготвяне на проект за изграждане на асансьор в сградата на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .
14. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
17. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Ботевград и в Районен съд гр. Балчик.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
18. Проект на решение относно упълномощаване на и. д. главен секретар на ВСС с право на първи подпис на приходни и разходни касови документи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по предложението на председателя на Върховен касационен съд за безвъзмездно предоставяне за управление на движими вещи на Прокуратурата на Република България.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по искането на и. ф. председател на Софийски градски съд за одобряване на разход с код 90.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение относно необходимост от сключване на договор за обслужване по трудова медицина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение относно доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2017 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение относно предоставяне на 14 броя компютърни конфигурации от наличните в администрацията на ВСС на Административен съд София-град.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение относно предоставяне на 5 броя принтери от наличните в администрацията на ВСС на Районен съд гр. Варна.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

25. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да отправи мотивирано искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне безвъзмездно за управление на ВСС на част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Търговище.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
26. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане към Общински съвет гр. Ямбол за учредяване на безвъзмездно право на управление на ВСС върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Ямбол.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
27. Проект на решение за изменение на решение по т. 36 от протокол № 9/09.03.2017 г. на Пленума на ВСС, за възлагане правото на стопанисване на съдебните сгради от административните ръководители на органите на съдебната власт в Апелативен район – Пловдив, раздел I. Област Пловдив, т. 4 и т. 5.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

28. Проект на решение по покана от ГД „Правосъдие и потребители“, отдел „Съдебни политики и върховенство на закона” на Европейската комисия, във връзка с предстояща среща на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе на 5 юни 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
* * * * *
29. Проект на решение за изменение на решение по протокол № 12/26.04.2018 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет, т. 65.2.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

Публикуван на:
14 май 2018 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд