РАЙОНЕН СЪД

Обява 

Орган на съдебната власт - брой на обявените длъжности

Допустимост

Конкурсни комисии

Дата на конституиране

Писмен изпит

Дата/час/място

Разпределение по зали

 

Резултати от писмен изпит

Решение на казус/тест

График устен изпит/ Дата

Резултати от устен изпит

Класиране

Предложение на КАК - СК

Назначени с протокол на СК на ВСС

Постъпили жалби по реда на чл.187 от ЗСВ

Вх №

Съдебен акт на ВАС

ДВ - 40/15.05.18 г.

  6 длъжности "съдия":

Районен съд - Провадия -1 длъжност;

Районен съд- Велинград - 1 длъжност;

Районен съд - Средец - 1 длъжност;

Районен съд - Козлодуй - 1 длъжност;

Районен съд - Лом - 2 длъжности.

списък

публикуван на 10.07.2018 г.

Поименен състав 22.11.2018 г.

Разпределение по зали

08.12.2018 г. (събота)

9:00 ч.

СУ "Св. Климент Охридски", зала 292

 

Резултати

публикуван на 11.12.2018 г.

Гражданскоправен Казус

публикуван на 11.12.2018 г.

Наказателноправен Казус

публикуван на 11.12.2018 г.

Тест

публикуван на 11.12.2018 г.

График

публикуван на 11.12.2018 г.

Устен изпит, проведен на:

14.01.2019 г.

15.01.2019 г.

16.01.2019 г.

Класиране

публикувано на 17.01.2019 г.

Предложение

публикувано на 11.03.2019 г.

Предложение

публикувано на 27.01.2020 г.

Предложение

публикувано на 24.02.2020 г.

Назначени с

пр. 9/12.03.2019 г.
пр.10/19.03.2019 г.
пр.25/30.07.2019 г.
пр.2/28.01.2020 г.

пр.7/25.02.2020 г.

Жалба с рег. № ВСС-1618/25.03.2019 г. от Иван Йорданов срещу решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 21.1 от протокол №10/19.03.2019 г.

Жалба с рег. № ВСС-4376/04.04.2019 г. /вх. № на ВАС 5535/28.03.2019 г./ от Детелина Костадинова Димова срещу решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 21 /точки от 21.1. до 21.4./ от протокол № 10/19.03.2019 г.

 

 

Решение № 10541/08.07.2019 г. по адм. дело № 3983/2019 г. по описа на ВАС
                             

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ“ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

Декларация по чл.195 от ЗСВ (pdf ; doc)

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд