Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение Становище от Инспектората към ВСС във връзка с проверка, възложена с решение на Колегията по протокол № 8/27.02.2018 г.

15 май 2018 година

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение Становище от Инспектората към ВСС по възложената проверка за изясняване на фактите и обстоятелствата в статията „Как съдийка, командирован от Лозан Панов от Пещера в София, реши делото в негова полза“, публикувана в интернет сайта „Правен свят“ на 19.02.2018 г., във връзка с разгледаното и решено от съдия Лидия Терзиева-Владимирова гражданско дело № 25180/2017 г. по описа на Софийски районен съд.

В становището е посочено, че към момента на получаването на сигнала в ИВСС и извършването на предварителното проучване, Решение № 222962 от 26.09.29017 г.  на СРС, III-то ГО, 144 състав, не е влязло в сила. Според разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от Вътрешните правила за извършване на проверки по Глава девета, раздел I „б“от ЗСВ искания за установяване конфликт на интереси на съдия, прокурор или следовател са недопустими, когато делото или преписката са висящи. При проверката е установено, че при разпределението на гр. дело 25180/2017 г. по описа на СРС, III-ГО, 144 състав е спазен принципът на случайния подбор съобразно чл. 9 от ЗСВ и е разпределено електронно според поредността на постъпването му.

Въз основа на извършената проверката ИВСС е установено, че в сигнала, подаден от Съдийската колегия на ВСС, не се съдържат данни, даващи основание, за образуване на проверка по чл. 175к, ал. 1 от ЗСВ, поради което и на основание чл. 16, ал. 2 от Вътрешните правила за извършване на проверки по Глава девета раздел I „б“от ЗСВ от екипи на ИВСС преписката е прекратена.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд