Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия увеличи щатната численост на Специализиран наказателен съд с пет щ.бр. за съдебни служители

15 май 2018 година

Съдийската колегия на ВСС, по искане от административния ръководител,  увеличи щатната численост на Специализиран наказателен съд с 5 щ.бр. за съдебни служители - 3 щ.бр. за длъжност „съдебен секретар“ и по 1 щ.бр. за длъжностите „съдебен деловодител“ и „системен администратор“. Решението е мотивирано с високата натовареност на СНС – постъплението на дела месечно на един съдия се равнява на 30,51 бр.дела, при средно за страната за окръжните съдилища – 9,67 бр.дела.; брой разгледани дела месечно – 31,14 и брой свършени дела – 30,37, при средно месечно свършени дела за окръжните съдилища в страната – 9,77 броя дела. Разкритите щатни длъжности са за сметка намаляване с по една свободна  бройка на щатната численост на Административен съд – Разград, Районен съд – Исперих и Районен съд – Кубрат. За оптимизирането на щатната численост са изразени положителни становища от административните ръководители на съответните съдилища, в които натовареността по щат за 2017 г. е под средната за страната, съотношението брой служители към брой магистрати  е по-високо от средното за страната за административните съдилища – 3,04. Съдийската колегия предложи на Пленума на ВСС да намали щатната численост на Националния институт на правосъдието с 2  свободни щатни бройки за съдебни служители. Намаляването  е за сметка намаляване щатната численост на съдебните служители за Национален учебен център – Варна до въвеждането му в експлоатация.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд