Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет увеличи бюджетите на органи на съдебната власт по искания на административни ръководители

17 май 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. Утвърдена бе корекция по бюджета на учебна и почивна дейност на Върховния касационен съд за 2018 г. във връзка с подмяна на дефектирали съоръжения.

Пленумът извърши и корекции на бюджета между ВСС и Военно-апелативен съд, Окръжен съд – Бургас, Окръжен съд – Перник, Окръжен съд – Кърджали, Окръжен съд – Монтана, Районен съд – Кубрат, Районен съд – Пазарджик, Районен съд – Несебър, Районен съд – Малко Търново и Административен съд - Благоевград. Осигурените средства са за представителни разходи във връзка с честване на 20 години от създаването на Военно-апелативния съд на 13.06.2018 г., осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 07.02.2018 г., издаден от Окръжен съд - Кюстендил, закупуване на компютърни конфигурации, вкл. пълната им подмяна в Районен съд –Пазарджик, за ремонтни дейности, закупуване на графични информационни дела, климатични системи за работни помещения и съдебни зали. Увеличен бе бюджета на Районен съд – Гоце Делчев за изготвяне на документацията от външен изпълнител във връзка с изграждане на асансьор в сградата на съда. Осигурени бяха средства за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ за обект „Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда“ за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград.

В изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. и указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт бяха извършени вътрешно компенсирани промени на бюджета на органите на съдебната власт във връзка с предстоящи разходи за данъци, такси, административни санкции, придобиване на недълготрайни активи и др.

Пленумът на ВСС не даде съгласие за увеличаване бюджета на Районен съд гр. Малко Търново за 2018 г. по параграф „Заплати и възнаграждения на персонала. Корекция ще бъде извършена служебно при възникване на реален недостиг в края на финансовата година. Извършено бе увеличение по параграф „Други възнаграждения и плащания на персонала“.

Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години, както и на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.

 С решение от днес Пленумът на ВСС даде съгласие, на основание чл. 11, ал. 5 от ППЗДС, да се предоставят на Административен съд София-град безвъзмездно за управление 14 броя компютърни конфигурации и на Районен съд – Варна 5 броя принтери от наличните в администрацията на ВСС.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд