Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2017 г., съгласно чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор

17 май 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2017 г., съгласно чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, който да бъде изпратен на Народното събрание и Сметна палата в законовоустановените срокове. В доклада е посочено, че изградената система за финансово управление и контрол във ВСС създава условия за законосъобразно разходване на бюджетните средства. Въведените в съдебната системи за финансово управление и контрол със специални вътрешни актове, съдържащи политики и процедури, гарантират постигането на целите на организацията при спазване на принципите за ефективност, ефикасност и икономичност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд