Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Представляващият ВСС бе упълномощен да предприе действия за предоставяне на безвъзмездно за управление на ВСС на недвижими имоти – публична държавна собственост в гр. Търговище и частна общинска собственост в гр. Ямбол

17 май 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да отправи мотивирано искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне безвъзмездно за управление на ВСС на част от недвижим имот – публична държавна собственост в гр. Търговище, с цел  изграждане на специализирано помещение за щадящо изслушване на деца. В писмото от председателя на Окръжен съд – Търговище е посочено, че т.нар. синя стая ще бъде изградена бе по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца“.

С решение от днес, Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да отправи искане към Общински съвет гр. Ямбол за учредяване на безвъзмездно право на управление на ВСС върху недвижим имот – частна общинска собственост за нуждите на Административен съд – Ямбол за срок от 10 години, поради изтичане на настоящия договор през м. август 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд