Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия ВСС единодушно избра Иван Христов Демиревски за административен ръководител – председател на Административен съд – Кюстендил

22 май 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 12 гласа „за“ Иван Христов Демиревски за административен ръководител – председател на Административен съд – Кюстендил.

Съдия Демиревски има над 22 години общ юридически стаж, като от 15.02.2007 г. и към настоящия момент е съдия в Административен съд – Кюстендил. Иван Демиревски за трети път участва в процедурата за избор на административен съд – Кюстендил, предходните две бяха проведени през м. април и м. септември 2017 г.

В Концепцията си за стратегическо управление кандидатът набелязва цели в областта на правораздавателната дейност – срочност на делата и качество на съдебните актове; квалификация на магистратите и съдебните служители; управление на съда, организация на административната и съдебна дейност; медийна политика и взаимодействие с други органи и НПО; финансово-бюджетна дейност.

Въпроси към кандидата зададоха председателят на ВАС Георги Чолаков и Олга Керелска във връзка с приложението на „Системата за изчисляване натовареността на съдиите“, запазването на незаетата щ. бр. за заместник на административния ръководител и критериите, по които следва да бъде назначен заместник-председател, при каква натовареност ще работи ръководният екип на административния съд, предвижда ли се организиране на приемен ден за граждани.

Кандидатурата на съдия Демиревски бе подкрепена от председателя на ВАС Георги Чолаков и главния инспектор на ИВСС Теодора Точкова, които посочиха, че кандидатът притежава необходимите качества за заемане на длъжността, работи в съда от създаване му, познава добре съществуващите проблеми, има ясната визия за развитието на съда, изградени добри колегиални и коректни отношения със съдиите и се ползва с тяхната подкрепа. Отчетено бе, че при проверките на ИВСС е установено, че съдия Демиревски е изключително „срочен съдия“, който се произнася в установените процесуални срокове.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд