Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира петима и повиши на място в по-горен ранг трима съдии

22 май 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ предварително атестиране на Георги Андонов Крушарски – съдия в СРС и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ комплексна оценка от атестирането „Много добра“

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Златка Николова Чолова – съдия в Софийски градски съд, Васил Петров Ганов – председател на Районен съд – Враца, Александър Стоянов Иванов – съдия в Окръжен съд - Русе и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането „много добра“.

Съдийската колегия предвид решение на Пленума по протокол № 27/14.09.2017 г. относно приложението на параграф 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ и постъпили становища не откри процедури по периодично атестиране на София Андонова Радославова – председател на Окръжен съд – Шумен, Мариана Иванова Георгиева – заместник-председател на Окръжен съд – Шумен и Нели Георгиева Батанова, Азадухи Ованес Карагьозян, Мирослав Георгиев Маринов, Теодора Енчева Димитрова, Ралица Иванова Хаджииванова, Румяна Вълчева Райкова – съдии в Окръжен съд – Шумен, Силвия Минкова Сандева – Иванова – съдия в Административен съд – Добрич, . Пленумът е приел, че разпоредбата в частта „назначените до влизане в сила ЗИДЗСВ“ не е относима спрямо магистрати, които имат придобит статут на несменяемост и са получили две последователни положителни комплексни оценки „добра“ и много добра“ от периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. На магистрата може да бъде проведено извънредно атестиране в бъдещ момент, с оглед регламентираните четири хипотези на чл. 197, ал. 5 от ЗСВ.

Колегията проведе, на основание чл. 196, ал. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Георги Иванов Иванов – съдия в Софийски градски съд и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Съдийската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, на място в по-горен ранг, считано от датата на вземане на решенията: Йордан Василев Димов – съдия в Окръжен съд – Шумен, Илина Велизарова Златарева-Митева – съдия в Районен съд – Перник, Андроника Илиева Ризова-Ръжданова – съдия в Районен съд – Петрич.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд