Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение доклада за проверка на организацията и дейността на Апелативния специализиран наказателен съд, изготвен в изпълнение на заповед на председателя на Върховния касационен съд от 08.05.2018 г.

22 май 2018 година

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение доклада за проверка на организацията и дейността на Апелативния специализиран наказателен съд, изготвен в изпълнение на заповед на председателя на Върховния касационен съд от 08.05.2018 г. Комисията е в състав: Лозан Панов, председеталена ВКС, Татяна Кънчева и Румен Петров – съдии в Наказателната колегия на ВКС. Целта на проверката е изследване, анализ и отговор на следните въпроси: кога са постъпили в АСпНС и как са образувани ВНЧД № 92/2018 г. и ВНЧД № 136/2018 г. по описа на същия съд, как са избрани докладчикът и членовете на съдебния състав, извършвани ли са промени и изключвания на съдии от същия, както и преразпределяне на делата; изработени ли са вътрешни правила за случайно разпределение на делата и спазени ли са същите при разпределението на посочените дела.

Проверката е извършена на 09.05.2018 г., като не са установени допуснати нарушения при разпределението на ВНЧД № 92/2018 г. и ВНДЧ № 136/2018 г. и двете по описа на АСпНС. В съда са изработени вътрешни правила за случайно електронно разпределение на делата. Стриктното им спазване поставя извън съмнение прозрачността на действията по входиране, регистриране, образуване и разпределяне на делата, по избор на съдия-докладчик и замяна на член от съдебен състав.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд